Бюджетно счетоводство - първоначални настройки

Модул „Бюджетно счетоводство“ има отделен инсталатор, който се стартира и инсталира във вече съществуваща директория на Плюс Минус.

При инсталиране на модула се зареждат предварително настроени сметкоплан и документи за бюджетни предприятия.

Шифърът на синтетичните сметки се променя от трицифрен на четирицифрен, съобразно утвърдения от Министерството на финансите сметкоплан на бюджетните предприятия. Всяка промяна, вкл. добавянето на нови сметки в сметкоплана, може да наложи редакция на извежданите отчети и справки.

Внимание! Тъй като бюджетните и небюджетните предприятия ползват различни сметкоплани и различни документи, е задължително отделянето в различни бази (отделни инсталации на Плюс Минус) на тези фирми. Т.е. не се допуска в списъка с фирми да има едновременно бюджетни и небюджетни предприятия!

Освен синтетичните сметки се променят и документите в екран Документи: Банка - плащане пари по фактура, Банка - получаване пари по фактура, Протокол за бракуване, Фактура изходяща (продажба), Фактура продажба с търговска отстъпка, Фактура входяща (покупка), Фактура входяща с търговска отстъпка, Приходен касов ордер, Разходен касов ордер, Протокол по чл. 117 ЗДДС, Протокол корекция на ДК, Протокол за анулиране, Искане за отпускане на МЦ, банковите операции (меню Операции/Банкови операции), начисляването на заплатите, вкл. и в модул ТРЗ и Личен състав.

В съответствие със заложения сметкоплан, във фактурите за покупка и продажба, в полетата за избор на вида покупка или продажба са променени счетоводните сметки. Някои са зададени твърдо, а други трябва да се избират от падащи менюта. Спрямо направения избор се променят записванията в таблицата със Счетоводните операции (F9 в екрана на отворен документ).

Избор на сметка

За потребителите, работещи с банкови сметки, е автоматизиран начинът на въвеждане на банковите операции. Освен стандартно заложените шаблони с операции, които могат да се променят, има възможност за добавяне на нови, които изцяло да отговарят на потребителските нужди.