Разходи за заплати и осигуровки

Разходите за заплати се отчитат чрез сметка 604 Разходи за заплати /възнаграждения/. Тук намират приложение всички възнаграждения на персонала – Основни, Допълнителни и Обезщетения.

В Плюс Минус осчетоводяването на заплатите става автоматично с натискането на бутон [Осчетоводи] в екран Заплати от модул ТРЗ и ЛС.

Счетоводните операции се записват като документ с тип ЗАП. Можете да го преотворите през Осчетоводени документи и да коригирате записванията.

Разходите за социални, здравни и допълнителни осигуровки се отчитат чрез сметка 605 Разходи за осигуровки.

Осчетоводяването на разхода за осигуровки се извършва автоматично през справката Параграфи НАП в ТРЗ.

След извеждане, трябва да поставим отметката Осчетоводяване, и да изберем банкова сметка.

С натискане на бутон [Осчетоводи], се извежда таблица със счетоводните операции, които ще бъдат направени.

Можем да нанесем ръчни корекции, и да запишем операциите с бутон [Запиши]