Амортизация на ДМА и ДНМА

За отчитане амортизацията на ДМА и ДНМА се използват същите аналитичности, които се използват при водене отчетност на активите, но синтетичните сметки са сметка 241 – Амортизация на дълготрайните материални активи и сметка 242 – Амортизация на дълготрайни нематериални активи.

Използването на една аналитичност с две синтетични сметки налага зареждането на началните салда в Плюс Минус за синтетичните сметките от групи 20, 21 и 24 и аналитичностите към тях, да се извърши от екран Сметкоплан – Салда по аналитични признаци.

За целите на отчитането на дълготрайните активи и начисляване на счетоводни и данъчни амортизации, за всеки актив трябва да се попълнят съответните параметри в картона му.

Екрана се извиква от меню Операции/Дълготрайни активи /Картон на ДА.

При първоначално въвеждане на актив в картона му трябва да се попълнят всички параметри. Пълно описание за тях може да се прочете в помощната информация към екрана Картон на ДА (стартира се чрез избор на бутон Помощ).

При отчитане амортизациите на ДА от съществено значение е разбиране на понятията:

Срок на годност - Периодът, през който се предполага, че амортизируемият актив ще се използва.

Амортизационна стойност - Стойността на амортизируемият актив , която подлежи на амортизация през предполагаемия му срок на годност.

Амортизационна квота - Частта от амортизируемата стойност, която се разпределя между отделните отчетни периоди.

Амортизационна норма - Съотношението между амортизируемата стойност приета за 100 и срока на годност в години.

Метод на амортизация - начинът по който се определя размерът на амортизацията през отделните периоди в срока на годност на актива. Обикновено се използват три групи амортизационни методи :

 • линеен ( пропорционален ) метод;
 • нелинейни дегресивни методи;
 • нелинейни прогресивни методи.

Остатъчна стойност – предполагаемата стойност, която се очаква да се получи от амортизируемия актив при изтичането на срока на годност след извеждането му от употреба.

Според Международните стандарти амортизацията на актива започва от момента, в който той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството на фирмата. Ако е избран този метод, начисляването на амортизации започва от деня, следващ датата на въвеждане в експлоатация.

Според Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия начисляването започва от началото (1-во число) на месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация.

Самото осчетоводяване в Плюс Минус става от Операции/Дълготрайни активи/Амортизации с натискането на бутон Начисли.

Съставените счетоводни операции се записват чрез натискане на бутон Осчетоводи. Предвиден е бутон Печат за отпечатване на таблицата със счетоводните операции.

Не трябва да се забравя, че изтриването на начислените амортизации също става от този екран. Абсолютно погрешно е изтриване от журнала на операциите.

За данъчни цели амортизируемите активи се разпределят в следните категории:

 1. категория I - масивни сгради, в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, приносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
 2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
 3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
 4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер;
 5. категория V - автомобили и амортизируемия актив по § 1, т. 55, буква "е" от допълнителните разпоредби;
 6. категория VI - всички останали амортизируеми активи;
 7. категория VII - дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива

За данъчни цели амортизационните норми се определят еднократно за календарната година и не могат да превишават следния размер:

Категория активи

Съгласно ЗКПО всяко предприятие е длъжно да начислява и данъчни амортизации и да води данъчен амортизационен план.

Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация и годишната данъчна амортизация се изчислява по следната формула:

ГДА=ДАС*ГДАН*М/12,където:

 • ГДА е годишна данъчна амортизация;
 • ДАС е данъчна амортизируема стойност;
 • ГДАН е годишната данъчна амортизационна норма, определена съгласно чл. 55, ал. 2 и 3;
 • М е броят на месеците.

В края на годината при определяне на облагаемата печалба счетоводно начислените разходи за амортизации за текущия период се прибавят към облагаемата печалба, а данъчно начислените разходи за амортизации я намалят.

Ето защо предприятието трябва да води Данъчен и Счетоводен амортизационен план и да съпоставя данъчните и счетоводните амортизации.

Това се постига с множество справки, които могат да бъдат извикани от Отчети/Дълготрайни активи.

В Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, се изчислява автоматично облагаема печалба, коригирана със сумата на разходите за счетоводни и данъчни амортизации.

Счетоводният амортизационен план извежда необходимата информация за счетоводните параметри и начислените счетоводни амортизации за годината и по месеци за всички амортизируеми активи. Периода се избира от падащо меню. Отписаните активи, които са напълно амортизирани през предходни периоди не се включват в справката. Предвиден е филтър по категория и по сметка.

Данъчния амортизационен план извежда необходимата информация за данъчните параметри и начислените данъчни амортизации за избрана година за всички данъчни амортизируеми активи. Предвидени са всички необходими реквизити, съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗКПО. Отписаните активи, които са напълно амортизирани за данъчни цели през предходни периоди не се включват в справката. Предвиден е филтър по категория и сметка от група 20.

Сравнение счетоводни/данъчни амортизации показва разликата между начислените счетоводни и данъчни амортизации за избран период. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Комбинираната справка извежда обобщена информация за амортизируемите активи от счетоводния и данъчния амортизационен план.

Начислени амортизации – показва начислените счетоводни амортизации по години и за всяка година по месеци.

Данъчни амортизации по години - извежда информация за начислените данъчни амортизации по години.

Инвентаризационен опис - показва на дълготрайните активи по МОЛ.

Инвентарна книга - извежда информация за активите заведени по дадена сметка от гр. 20. Сметката се избира предварително от падащо меню.

Отписани активи - извежда информация за отписаните активи за периода от ДАП или САП.

Потребителска справка - извежда информация по избрани от потребителя параметри, като има възможност да се посочи и номера на колоната, в която да бъде изведена информацията за избрания параметър.

Всички справки имат експорт в Excel, Open Office и Pdf.