Определяне окончателния размер на осигурителния доход при пренасяне на загуби по реда на чл. 38 ЗКПО
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
относно определяне окончателния размер на осигурителния доход при пренасяне на загуби по реда на чл. 38 ЗКПО
Осигурителният доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност, върху които се дължат осигурителни вноски, съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 КСО, в т. ч. едноличните търговци, се осигуряват авансово през годината върху осигурителен доход между минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния месечен осигурителен доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Окончателният размер на осигурителния доход се формира по реда на чл. 6, ал. 8 КСО въз основа на доходите, декларирани в Справка към годишната данъчна декларация по ЗОДФЛ.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица - еднолични търговци, се взема предвид облагаемият доход по чл. 21, ал. 1 ЗОДФЛ, определен по реда на глава втора от ЗКПО, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки `Живот` и застраховки `Живот`, ако са свързани с инвестиционен фонд.
По реда на глава втора от ЗКПО се извършва преобразуването на финансовия резултат чрез неговото увеличение или намаление за данъчни цели. Съгласно чл. 23, ал. 3, т. 10, б. `а` ЗКПО финансовият резултат се намалява с частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта от същия закон.
При деклариране на доходите си с годишната данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ едноличните търговци попълват Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, като вписват на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 облагаемия доход, деклариран в Приложение № 2, ред 1.1 от данъчната декларация. Когато в резултат на данъчното преобразуване са приспаднати загуби от минали години, в резултат на което облагаемият доход е нула, окончателният размер на осигурителния доход е равен на минималния осигурителен доход, върху който авансово са внасяни осигурителни вноски за социално осигуряване през календарната година.
Годишното изравняване на осигурителния доход на едноличните търговци за здравно осигуряване се извършва по същия ред, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО - при деклариране на доходите с годишната данъчна декларация по ЗОДФЛ. След като едноличният търговец, който за нуждите на данъчното облагане е намалил финансовия резултат със загуби от минали години, е вписал на ред 1.1 от Приложение № 2 на данъчната декларация облагаем доход нула, не следва да се довнасят здравноосигурителни вноски над размера на годишния минимален осигурителен доход.