ОБЩ РАБОТНИК
Вариант 1 (Обновен: бр. 4 година 2009 )

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ОБЩ РАБОТНИК

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Образование – средно общо или основно.
2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства.
2. Помага при извършване на ремонтни работи като доставя на специалистите необходимите за ремонта материали ( строителни материали, заготовки, платна, винкелно желязо, крепежни материали и инструменти и т.н. ) и подготвя площадката за извършване на ремонтната дейност.
3. Почиства складове, дворни площи и работни помещения от отпадъчни материали и брака, като ги отнася на предварително определените за това места
4. Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността, конкретно възложени му от ръководството на предприятието.


III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Отговаря за своевременно и качествено изпълнение на възложената му работа.
2. Носи отговорност при нанесени вреди при осъществяване на дейността по пренасяне, товарене и почистване.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител и бригадира.
2. При изпълнение на задълженията си изпълнява връзки и взаомоотношения с водачите на моторни превозни средства, началниците на производствените звена и складовите работници и служители.
V.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Трябава да знае:
1.Правилата за товарене, разтоварване, пренасяне;
2. Нормативните изисквания за безопастност на труда.


VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Вариант 2 (Обновен: бр. 4 година 2009 )


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
ОБЩ РАБОТНИК
Клас по НКП: нискоквалифицирани работници 
Код по НКП: 9162 0003

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Извършва товаро-разтоварни и преносни работи.
2. Събира и изнася на определените места отпадъци.
3. Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи.
4. Почиства складове и дворни площи.
5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качественото изпълнение на възложената работа.
2. Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите, които пренася.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на склада.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с транспортните и складовите работници и служители.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) правилата за товарене, разтоварване и пренасяне;
б) нормативните изисквания за безопасност на труда.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно или основно.
2. Друга квалификация: работа с електрокар.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Вариант 3 (Обновен: бр. 4 година 2009 )

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността

ОБЩ РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО

Клас по НКПД: професии, неизискващи специална клалификация
Код по НКПД: 91620003I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1.Образование – начално
2.Професионален опит – минимум една година общ трудов стаж .
3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Дейността на общия работник се състои в извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие.
2. Изпълнява ръчни операции по зареждане с материали, смазване и почистване на съоръженията, пренасяне на инвентар от едно място на друго.
3. Участва във всички товаро-разтоварни, монтажни и демонтажни работи на територията на обекта, а също така и извън него при изпълнение на поръчки.
4. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран.
5. Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
6. Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки.
7. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората.
8. Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА
1.Всеки работник има право:
1.1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
1.2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря при повреди на пренасяните стоки и материали, както и на инструментите и съоръженията, с които работи.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител.
2. При необходимост може да бъде пренасочван за: боядисване на съоръженията;за озеленяване;почистване на сгради, машини и съоръжения. 

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
1.Документи, които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; други вътрешни актове.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Изготвил:..................... 

Утвърдил:............................

Работник:.......................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Подпис:…………..

Дата:…………….….

 

 


Забележка: Предоставените длъжностни характеристики са примерни и не трябва да се ползват във вида, в който са публикувани, а да се преработят съобразно конкретните условия на работното място и спецификата на дейността на фирмата
Източници: account-bg.info