ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
 
ЧАСТ ПЪРВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
 
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Наказанията лишаване от свобода се изпълняват по реда на влизането на присъдите в сила.
Чл. 2 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Отделно по реда на чл. 157 от Закона за изпълнение на наказанията (ЗИН) се изпълняват наказанията, по отношение на които не се прилагат чл. 23 - 25 и 27 от Наказателния кодекс, а именно:1. наказанието, чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66 от Наказателния кодекс - от наказанието за извършеното в изпитателния срок престъпление;
2. остатъкът от наказанието при условно предсрочно освобождаване - от наказанието за извършеното в изпитателния срок престъпление;
3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2001 г.) присъдите по чл. 26 НК.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2001 г.) Ако условната присъда или определението за изтърпяване на остатъка при условно предсрочно освобождаване или присъдата се получи в затвора или поправителния дом, след като е започнало изпълнението на наказанието за извършеното в изпитателния срок престъпление, администрацията внася в личното досие на лишения от свобода съответните изменения.
(3) В случаите по ал. 2 за начало на изпълнението на условно наложеното наказание или на остатъка от наказанието при условно предсрочно освобождаване се счита началото на изпълнението на наказанието за извършеното в изпитателния срок престъпление.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2001 г.) Ако в затвора или поправителния дом се получи за изпълнение влязла в сила присъда по друго дело с наложено наказание лишаване от свобода по отношение на лице, задържано с мярка за неотклонение, изпълнението на присъдата започва от датата на получаването й.
(5) За внесените промени се уведомява допълнително съответният прокурор.
Чл. 3 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Когато в затвора или поправителния дом се получат две или повече присъди, по отношение на които могат да се приложат чл. 25 или 27 от Наказателния кодекс, администрацията незабавно уведомява лишения от свобода да подаде молба до съда, а също така прокурора, упражняващ надзор за законност.(2) В молбата на лишения от свобода трябва да се посочат: датите на присъдите и съдът, който ги е постановил, номерата на делата, видът и размерът на наказанията, каква част от тях е изтърпяна, има ли помилване или предсрочно освобождаване, по кои присъди и в какъв размер, определено ли е общо наказание до този момент, по кои присъди и какво. Администрацията на затвора съдействува на молителя за събиране на необходимите данни.
(3) Администрацията на затвора или поправителния дом в срок от 24 часа препраща молбата на съда, който е компетентен да определи общото наказание или да извърши присъединяването.
(4) В съпроводително писмо се съобщават данните за задържането под стража, изтърпяното наказание и евентуалното помилване или предсрочно освобождаване.
Чл. 4 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Надзорът за законност се упражнява от окръжния прокурор по местонахождението на затвора или на поправителния дом или определен от него прокурор, а дейността по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 ЗИН - от всички прокурори и съдии.(2) Прокурорите и съдиите могат да посещават местата за лишаване от свобода и в извънработно време. Те могат да разговарят с лишените от свобода и в отсъствие на други лица.
(3) Когато посещенията в местата за лишаване от свобода се предприемат по искане на политически партии, комитети, дружества и други обществени организации, прокурорите и съдиите могат да привличат за участие и представители на тези организации.
Чл. 5 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Администрацията е длъжна да разгледа предложенията по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 ЗИН в двуседмичен срок. За направеното тя уведомява съответния прокурор или съдия.(2) Когато администрацията не уважи предложението по предходната алинея, тя го изпраща на главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС` и уведомява за това съответния прокурор или съдия.
 
Глава втора МЕСТА И ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 6 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Министерството на правосъдието осъществява ръководството на местата за лишаване от свобода чрез Главна дирекция ГУМЛС.
Чл. 7 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Трудово-поправителни общежития са само онези поделения на затворите и поправителните домове, които са изрично обявени за такива със заповед на министъра на правосъдието.(2) Не могат да бъдат обособявани като трудово-поправителни общежития външните работни обекти, които нямат необходимите жилищни, комунално-битови и други помещения. Работещите в тях лишени от свобода се настаняват в затворите, поправителните домове или в трудово-поправителните общежития.
(3) Откриването на работните обекти по ал. 2 става със заповед на главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.
Чл. 8 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) При постъпването им в затвора лишените от свобода се настаняват в отделни помещения, където престояват от 3 до 5 денонощия. През това време се подлагат на медицински преглед, психологическо изследване и санитарна обработка, запознават се с правилата за вътрешния ред и с правата и задълженията им.(2) За иззетите при постъпването вещи и ценности се съставя протокол в три екземпляра: един се прилага към вещите, един - към досието и един се предава на лишения от свобода.
(3) По желание на осъдените и за тяхна сметка вещите им се изпращат на посочени от тях лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г., бр. 52 от 2001 г.) Иззетите при постъпването пари, както и всички получени след това суми се внасят на личен влог в Държавна спестовна каса или се изпращат на близките по желание на лишения от свобода. Суми до 50 лв. могат да се задържат в касата на затвора или поправителния дом за ползуване съобразно правилата на режима. За тях се води специална отчетност.
Чл. 9 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) В срок от два дни за всеки новопостъпил се завежда лично досие.(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2001 г.) В срок от пет дни се уведомяват военното окръжие и военноотчетното бюро по местожителството на лишения от свобода.
(3) На лишения от свобода незабавно се дава възможност да уведоми близките си за постъпването в затвора или поправителния дом и за правата му на свиждане, кореспонденция, колетни пратки и пари за лични нужди.
Чл. 10 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) В срок до пет дни новопостъпилите се приемат от ръководството на затвора, което, след като ги изслуша и се запознае с всички документи и със заключенията на психолога и лекаря, ги разпределя по отряди и определя вида и мястото на работата, която ще изпълняват.
Чл. 11 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Администрацията на затворите, които имат обособени поделения за рецидивисти, в тридневен срок от получаването на присъдата е длъжна да премества в тях всички осъдени, които трябва да изтърпяват наказанието си там. Ако в затвора няма поделения за рецидивисти, администрацията е длъжна в същия срок да предложи на Главна дирекция ГУМЛС преместването им и да ги изолира от останалите.
Чл. 12 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Затворите за млади пълнолетни се обособяват със заповед на министъра на правосъдието.(2) В затворите по ал. 1 могат да се изпращат и определен брой, но не повече от 20 на сто подбрани възрастни затворници, за да подпомагат възпитателния процес. Тази разпоредба се прилага и за младежките помещения и производствените бригади в останалите затвори.
Чл. 13 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Отделенията за страдащи от психически разстройства се обособяват със заповед на главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.
Чл. 14 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Опасността от влошаване на здравословното състояние по смисъла на чл. 15, ал. 3 ЗИН се удостоверява с медицинско свидетелство.
Чл. 15 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) (1) В състава на комисиите по чл. 17 ЗИН се включва един заместник-началник на затвора или поправителния дом, определен от съответния началник. В ТПО, където няма отряди, в състава на комисията се включва началникът на общежитието.(2) Комисиите по чл. 17 ЗИН разглеждат въпросите за изменяне на режима, за условно предсрочно и предсрочно освобождаване на лишените от свобода най-малко един път на два месеца. Заседанията са редовни, ако всички членове на комисията са уведомени писмено и присъствуват най-малко 2/3 от тях. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите.
(3) За заседанията се съставят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове.
(4) Решенията на комисиите по въпросите за условното предсрочно и предсрочното освобождаване и тези, с които режимът се изменя в по-тежък или се отказва изменянето му в по-лек, се мотивират.
Чл. 16 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода се разпределят по отряди в зависимост от правната и личностната им характеристика и обектите, на които работят.(2) Преместването от един отряд в друг става по нареждане на началника на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие.
(3) Числеността на отрядите се определя в зависимост от типа на затвора или трудово-поправителното общежитие и не може да надвишава: 150 души в трудово-поправително общежитие от открит тип; 100 души в трудово-поправително общежитие от полуоткрит тип; 80 души в затвор или трудово-поправително общежитие от закрит тип; 60 души в затвор или трудово-поправително общежитие за рецидивисти.
Чл. 17 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Въпросите на организацията и задачите на Научно-методическия съвет по затворно дело се уреждат от министъра на правосъдието.
Чл. 18 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода се преместват за лечение в болничните заведения в местата за лишаване от свобода по нареждане на главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.(2) Лишените от свобода се изпращат за лечение в граждански здравни заведения от началника на затвора или поправителния дом по предложение на лекаря на затвора или поправителния дом.
(3) След приключване на лечението лишените от свобода се връщат в затвора, от който са били преведени или изпратени.
 
Глава трета ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 19 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Частта от полагащото се на лишените от свобода възнаграждение за положен труд, която остава, след като се направят съответните удръжки и се заделят следващите се по режима суми, се внася на личен влог в Държавна спестовна каса. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 8, ал. 4.
Чл. 20 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Удръжките по чл. 25, ал. 3 ЗИН се изчисляват по реда на чл. 341 от Гражданско-процесуалния кодекс върху цялото възнаграждение за положения труд, но не могат да надвишават 2/3 от онази негова част, която съгласно заповедта по чл. 25, ал. 2 ЗИН се полага на лишения от свобода, след като от нея се приспаднат данъците.(2) Удръжки без наложен по съответния ред запор могат да се правят само за надвзети суми вследствие счетоводно-технически грешки и въз основа на заповед по чл. 89 ЗИН. При преместване от един затвор или поправителен дом в друг тези удръжки продължават да се правят и на новото място въз основа на документ, издаден от затвора или поправителния дом, на който се дължат сумите, или въз основа на препис от заповедта по чл. 89 ЗИН.
Чл. 21 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода работят на шестдневна работна седмица.(2) Когато в отделни производства и дейности не е възможно да се осигури работа в шестия ден, със заповед на министъра на правосъдието те преминават на петдневна работна седмица.
Чл. 22 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Разрешението за полагане на извънреден труд се дава в писмена форма от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС` за всеки случай отделно или за определен период, но не по-голям от един месец. По изключение за лишени от свобода, които изпълняват определен вид работа, разрешението може да бъде дадено и за по-продължителен период от време, като се спазват нормите за извънреден труд, установени в трудовото законодателство.(2) За извънредния труд на всеки лишен от свобода се води отчетност. При преместване от един затвор в друг или от един обект в друг се съобщава служебно за положения вече извънреден труд през изтеклата част от годината.
Чл. 23 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода ползуват седмична почивка в съботни и неделни дни. По изключение, когато това се налага от характера на работата, седмичната почивка може да се даде и в други дни.(2) Заетите в селскостопанска и друга специфична дейност от обслужващата сфера на местата за лишаване от свобода ползуват междудневна и седмична почивка по график, утвърден от началника на затвора или поправителния дом, съобразен с нормите на трудовото законодателство.
(3) В един от двата почивни дни с лишените от свобода се организират хигиенно-битови, спортни и културно-масови мероприятия.
Чл. 24 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Извънредният труд в почивни и празнични дни се зачита за намаляване срока на наказанието по реда на чл. 41, ал. 3 от Наказателния кодекс независимо дали за него е получено разрешение от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС` и дали е в нормите по Кодекса на труда.
Чл. 25 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Не се разрешава полагането на извънреден труд от бременни и ненавършили 18 години, а също от ученици в дните, когато имат занятия.
Чл. 26 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Началникът на затвора или поправителния дом не може да откаже освобождаването от работа по чл. 27, ал. 2 ЗИН.(2) Броят на дните на освобождаването от работа се определя съобразно нуждите на лишените от свобода за подготовка за изпити или за изготвяне на дипломна работа и не може да бъде по-малък от петнадесет.
(3) През времето, когато са освободени от работа, лишените от свобода ученици получават храна по нормите, по които са получавали преди това, и им се зачитат работни дни, равни по брой на присъствените дни.
Чл. 27 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода придобиват право на годишна почивка, след като са работили осем месеца (170 дни) през последните десет месеца.(2) За всяка следваща почивка те трябва да са работили 170 дни в продължение на десет месеца, след като са придобили правото на предшествуващата почивка, независимо кога тя им е била дадена.
(3) Почивката се разрешава от началника на затвора или поправителния дом в рамките на календарната година, но не по-късно от четири месеца, след като е придобито правото.
(4) По изключение, когато правото на почивка е придобито в края на годината или важни съображения налагат това, ползуването й може да бъде разрешено и през следващата календарна година, но в рамките на четиримесечния срок. В тези случаи затворниците могат да ползуват две почивки в една календарна година.
(5) Времето, през което лишеният от свобода е бил в домашен отпуск, не се приспада от годишната почивка.
(6) През време на годишната почивка на лишените от свобода се зачитат работни дни, равни по брой на присъствените дни, дава им се храна по нормите, по които са получавали преди това, по едно допълнително свиждане и хранителна пратка и по възможност им се осигурява по-продължителен престой на открито. През това време те могат да бъдат включвани в работа само по реда на дежурството.
(7) Началникът на затвора въз основа на мотивирани молби, които се съхраняват в личните досиета, може да разреши на отделни затворници да не ползуват годишната си почивка. В тези случаи те ползуват правата на свиждане, хранителната пратка и престой на открито по предходната алинея.
(8) Разрешение да не се ползува годишна почивка не се дава два пъти поред.
Чл. 28 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) На лишените от свобода, които не работят поради трудова злополука, професионално заболяване или са в почивка поради бременност и раждане, се зачитат работни дни, равни по брой на присъствените дни.(2) Неработещите поради трудова злополука или болест, когато няма предписание на лекаря за диетична храна, получават храна за работещи.
(3) Умишленото разстройство на здравето по чл. 29, ал. 2 ЗИН се констатира от началника на затвора или поправителния дом в писмена форма въз основа на писмено заключение на лекаря.
Чл. 29 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) За всеки констатиран случай на професионално заболяване или трудова злополука се съставя акт от началника на затвора или поправителния дом, един екземпляр от който се изпраща на Главната дирекция. Тази разпоредба се прилага и когато лишеният от свобода работи в предприятие на друго министерство и ведомство, но трудовата злополука се отчита като злополука, настъпила в съответното предприятие.
Чл. 30 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Безплатните лекарства в амбулаторна обстановка се отпускат само по предписание на съответното медицинско лице.(2) Бременните жени след установяване на бременността от медицинско лице незабавно се трудоустрояват на подходяща работа и се настаняват в подходящо обзаведени и отговарящи на необходимите хигиенни изисквания помещения.
Чл. 31 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Диетична храна на болните по предписание на лекаря се осигурява и в извънболнична обстановка. Тези лица получават храна по нормите за лишените от свобода, заети с тежка физическа работа, освен ако имат право на по-висока дажба.
Чл. 32 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода, които не работят по независещи от тях причини, получават храна по нормите за заетите в обща работа.
Чл. 33 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Облеклото, обувките и спалните принадлежности на лишените от свобода се отпускат по таблици с норми и срокове, утвърдени от министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на финансите и се изработват по образец, утвърден от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.(2) Лишените от свобода могат да носят късо подстригани коси, собствени обувки, а с разрешение на началника на затвора и собствено горно облекло.
(3) Лишените от свобода нямат право да носят бради.
Чл. 34 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Администрацията съдействува за настаняване на децата на лишените от свобода, които нямат близки да се грижат за тях, в детски ясли, домове и интернати.
Чл. 35 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода, които в процеса на работата или при провеждане на физкултурни и други занятия не са били извън помещенията повече от определеното по режима време, имат право на престой на открито. Престоят на открито се провежда на специално определени места в двора на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие.(2) Лишените от свобода, чиято работа е свързана с достатъчно движения или които поради здравословни причини не трябва да се движат, могат да прекарват времето за престой на открито в седнало положение на определено от администрацията място.
(3) Редът за провеждане престоя на открито се определя с правилника за вътрешния ред.
(4) Престоят може да бъде прекратен, ако лишеният от свобода нарушава реда за провеждането му.
Чл. 36 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Свижданията се провеждат в предварително определени дни и в специално обзаведени помещения в присъствието на служител от администрацията.(2) По време на свиждането се забранява предаването и приемането на каквито и да е предмети между лишените от свобода и посетителите им.
(3) На свижданията се допускат не повече от четирима посетители. Това ограничение не важи за низходящите и възходящите роднини, за съпрузите, братята и сестрите.
(4) Свижданията между лишени от свобода, които са съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри, се разрешават от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`. Разноските по транспорта са за сметка на лишените от свобода.
(5) (Изм. с Решение № 10070 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) Свиждания с представители на обществеността - от съответната обществена организация или трудов колектив.
(6) Свиждането може да бъде прекратено, ако не се спазва редът за провеждането му.
Чл. 37 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода имат право на кореспонденция без ограничения в броя на писмата, които изпращат или получават.(2) Когато съдържанието на писмото е такова, че по охранителни, режимни и възпитателни съображения не следва да бъде предадено или изпратено, отрядният началник уведомява лишения от свобода и прилага писмото към досието му.
Чл. 37а Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) (1) Лишените от свобода могат да ползват за своя сметка монетен телефонен апарат по ред, определен от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.(2) Лишените от свобода могат да провеждат телефонни разговори само със своите низходящи и възходящи роднини, братя, сестри и съпрузи.
(3) Телефонните разговори се провеждат под контрола на служител от администрацията, който предварително се уверява дали разговорът е с посоченото лице и дали то е съгласно да го проведе.
(4) Телефонният разговор може да бъде прекъснат, ако не се спазва редът за провеждането му. В такива случаи лишеният от свобода може да бъде лишен от възможността да провежда телефонни разговори за срок от един месец.
Чл. 38 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) (1) За забраните по чл. 33, ал. 3 ЗИН и чл. 37а от този правилник началникът на затвора или трудово-поправителното общежитие издава мотивирана писмена заповед.(2) Забраната по чл. 33, ал. 3 ЗИН по отношение на кореспонденцията не се отнася до възходящите, низходящите, съпруга, братята и сестрите.
Чл. 39 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 69 година 1996 ) (1) Лишените от свобода имат право на две хранителни пратки на месец. Получените в повече по брой или надвишаващи определеното тегло хранителни пратки по искане на лишения от свобода му се предават за следващия период или се връщат за негова сметка на подателя.(2) Лишеният от свобода може да откаже получаването на определена хранителна пратка.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 отказът се прави в писмена форма.
(4) Лишените от свобода могат да получават дрехи, обувки, тоалетни принадлежности и други разрешени предмети независимо от ограниченията за броя и теглото на хранителните пратки.
(5) Лишените от свобода могат да получават до 30 кутии цигари на месец и тютюн в насипно състояние.
Чл. 40 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) За задоволяване на лични нужди лишените от свобода ползуват само суми, получени като трудово възнаграждение за предшествуващия месец или като награда по чл. 74, буква `д` ЗИН.(2) Когато, след като се направят всички удръжки, остатъкът е по-малък от полагащата се по режима сума, разликата може да бъде покрита от влога (личната сметка) на лишения от свобода или от изпратени му пари само в случаите, предвидени по чл. 33, буква `г` ЗИН, както и през време на годишната почивка.
(3) Добросъвестно отношение към трудовите задължения по смисъла на чл. 33, буква `г` ЗИН е налице, когато лишеният от свобода е изпълнил трудовите си норми или не ги е изпълнил по независещи от него причини, а ако работи без трудови норми - когато е уплътнявал работното си време.
Чл. 41 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода имат право да получават вестници, списания и книги на български и чужд език.(2) Забранява се получаването и притежаването на печатни и други материали с порнографско съдържание, проповядващи фашистка или друга антидемократична идеология, национална, етническа, расова или религиозна омраза.
(3) Лишените от свобода могат да изучават чужди езици и индивидуално.
Чл. 42 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) При сключване на брак между лишени от свобода мястото на сключване на брака се определя от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`. Пътните разноски са за сметка на сключващите брак.(2) След като са набавени необходимите документи, началникът на затвора или поправителния дом не може да отложи сключването на брак от затворник за повече от един месец. По време на сключване на брака лишените от свобода имат право да носят собствено облекло.
(3) Служители от затвора или поправителния дом не могат да бъдат свидетели при сключване на брак на лишени от свобода.
Чл. 43 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Молбите и жалбите на лишените от свобода се завеждат в специална книга, в която се отбелязват датата на получаването и изпращането, името на затворника, органът, до който са адресирани, предметът и полученият отговор. За молбите и жалбите в запечатани пликове вместо сведения за предмета се отбелязва `запечатан`.(2) Всички молби и жалби, адресирани до съда и прокуратурата, се изпращат в срок до 24 часа. В същия срок се изпращат и молбите и жалбите, адресирани до други органи, освен когато е необходимо да бъдат придружени със справки. В тези случаи срокът е тридневен.
(3) Към молбите за прекъсване изпълнението на наказанието се прилага мнението на началника на затвора или поправителния дом.
(4) Началникът на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие е длъжен да приеме лишения от свобода най-късно три дни след поискването.
Чл. 44 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода имат право да кореспондират с представителните органи на всички политически партии в страната, комитети, дружества и обществени организации.(2) Лишените от свобода могат да пишат до средствата за масово осведомяване и да поставят за обсъждане свои лични и обществени проблеми.
(3) Представители на средствата за масово осведомяване могат да посещават местата за лишаване от свобода с разрешение на главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.
Чл. 45 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Отговорите на молбите и жалбите, адресирани лично до лишените от свобода или до тях чрез администрацията, им се предават, а съдържащите се в писма до затвора или поправителния дом им се съобщават срещу подпис.
Чл. 46 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) За клеветнически или обидни изрази в молбите и жалбите лишените от свобода носят дисциплинарна и наказателна отговорност.
Чл. 47 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) На задължително обучение по чл. 39, ал. 1 ЗИН подлежат лишените от свобода, размерът на наказанието на които позволява да завършат поне една учебна година, ако са постъпили не по-късно от един месец преди завършване на първия учебен срок.(2) По реда на чл. 39, ал. 4 ЗИН се включват в общообразователното обучение само лишени от свобода, които поради навършване на 40-годишна възраст не са длъжни да учат.
Чл. 48 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода, завършили основно образование, могат да се явяват на изпити за средно образование като частни ученици. Тези изпити се провеждат в затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие.
 
Глава четвърта РЕЖИМ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 49 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Новопостъпилите затворници се поставят на определения от съда режим при приемането им от ръководството на затвора или поправителния дом, а тези, които са постъпили като обвиняеми или подсъдими - веднага след получаване на влязлата в сила присъда.(2) В случаите по чл. 52, ал. 1 ЗИН лишените от свобода се поставят на най-тежкия от определените от отделните присъди видове режим независимо от това наказанието по коя от тях се изпълнява.
(3) Ако се получи присъда или определение, с които е определен по-тежък режим от този, на който лишеният от свобода се намира в момента, той се поставя веднага на по-тежкия режим. Когато лишеният от свобода вече е бил на такъв или на по-тежък режим, тази разпоредба се прилага само ако престъплението, за което е определен по-тежкият режим, е извършено по време на изтърпяване на наказанието.
Чл. 50 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Когато не е определен първоначален режим, администрацията уведомява незабавно съответния съд и поставя затворника на общ режим, а ако е заменено смъртно наказание - на усилено строг режим.
Чл. 51 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Заповедите по чл. 57 ЗИН, с които лишеният от свобода се поставя на общ режим или се връща на строг, усилено строг или специален режим, се издават въз основа на лекарско заключение.
Чл. 52 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода на лек режим:1. се настаняват в помещения, които през нощта се заключват;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми за задоволяване на лични нужди в размер на 18 лв.;
3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.).
Чл. 53 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода на общ режим:1. се настаняват в помещения, които през нощта се заключват;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми за задоволяване на лични нужди в размер на 18 лв.;
3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.).
Чл. 54 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода на строг режим:1. се настаняват в помещения, които през нощта се заключват;
2. могат да бъдат използувани за работа в обслужващата дейност само в корпуса на затвора или трудово-поправителното общежитие;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми за задоволяване на лични нужди в размер на 15 лв.;
4. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.).
Чл. 55 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода на усилено строг режим:1. се настаняват в помещения, които през нощта се заключват;
2. не могат да бъдат използувани за работа в обслужващата дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми за задоволяване на лични нужди в размер на 12 лв.;
4. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.).
Чл. 56 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода на специален режим:1. се настаняват в заключени помещения при засилен надзор и охрана;
2. могат да работят в отделни помещения при наличие на подходяща работа;
3. имат право на една хранителна пратка на 6 месеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми за задоволяване на лични нужди в размер на 9 лв.;
5. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.).
Чл. 56а Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 69 година 1996 ) (1) С мотивирана заповед на началника на затвора лишените от свобода, поставени на строг или усилено строг режим, се настаняват в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана, когато:1. предвид характера на извършеното престъпление или размера на наложеното наказание представляват опасност за сигурността в затвора или трудово-поправителното общежитие;
2. грубо и системно нарушават установения ред или влияят отрицателно върху останалите лишени от свобода.
(2) Заповедта за настаняване по ал. 1 се обявява срещу подпис на лишения от свобода.
(3) В седемдневен срок лишеният от свобода може да подаде жалба до главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.
Чл. 57 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Настаняването на лишените от свобода в спални помещения за един или повече души се извършва от началника на отряда въз основа на определения режим, личностната характеристика на лишения от свобода, възможността да оказва или се поддава на отрицателно влияние и особеностите на възложената му работа.(2) При разпределението на лишените от свобода по спални помещения се отчитат и желанията им за съвместно настаняване, ако те не противоречат на изискванията на предходната алинея.
Чл. 58 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода имат право на свиждане не по-малко от веднъж на месец. Свижданията са по 30 мин. и се провеждат по график за различните отряди, утвърден от началника на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие.(2) Свижданията се провеждат в неделни дни. По преценка на началника на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие свижданията може да бъдат провеждани и в съботни дни. В тези случаи лишените от свобода се уведомяват предварително, като им се осигурява време да известят близките си.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.) Хранителните пратки могат да съдържат до 5 кг хранителни продукти и до 5 кг сурови плодове и зеленчуци. Ползвалите полагащите им се за периода хранителни пратки не получават такива при свиждане освен в случаите на чл. 74, ал. 3 ЗИН.
Чл. 59 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Престоят на открито е 1 час на ден.(2) За бременните жени, кърмачките и за заетите в подземен и вреден труд престоят на открито е не по-малко от 2 часа на ден, а през зимния сезон - не по-малко от 1 час.
(3) Когато липсват условия за осигуряване на необходимата изолация и охрана, по писмена заповед на началника на затвора в отделни дни може да не се провежда престой на открито. Това време се компенсира чрез удължаване престоя на открито през другите дни.
Чл. 60 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода разполагат с допълнителното възнаграждение за вреден и опасен труд извън нормите по режима.(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) Заетите с тежък физически труд разполагат със суми за лични нужди в размер на 3 лв., а заетите с подземен труд, бременните жени и кърмачките - в размер 10% на месец в повече от предвиденото за съответния режим. Кой труд се счита за тежък физически, се определя от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`, съобразено с действащите в страната разпоредби.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) Началникът на затвора или трудово-поправителното общежитие всеки месец може да разрешава и на други лишени от свобода, които системно изпълняват трудовите си задължения, да разполагат с допълнителни суми в размер на 3 лв.
Чл. 61 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) За новогодишните, коледните и великденските празници лишените от свобода имат право да получат по една допълнителна хранителна пратка.
Чл. 62 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Срокът за ползуване правата на свиждане, колетни пратки и пари за лични нужди тече от първо число на месеца, в който осъденият е започнал да изтърпява наказанието.(2) При изменяне на режима срокът по предходната алинея започва да тече от първо число на следващия месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) При изменяне на режима в по-лек от първоначално определения от съда лишените от свобода имат право на една хранителна пратка допълнително и суми за лични нужди месечно в размер на 6 лв. допълнително към установените норми за съответния режим.
(4) Правата на свиждане, кореспонденция и колетни пратки могат да се ползуват не по-късно от 15 дни след изтичане на съответния срок.
Чл. 63 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Срокът за заменяне на режима с по-лек по реда на чл. 54, ал. 1 и 2 ЗИН по отношение на лишени от свобода, които са били предварително задържани като обвиняеми или подсъдими, се изчислява от деня на поставянето им на определения режим с оглед остатъка от общото наказание към този ден.(2) При изчисляване на срока за заменяне на режима по реда на чл. 54, ал. 1 и 2 ЗИН предварително се приспада онази част от наказанието, която е опростена чрез частично помилване.
(3) Шестмесечният срок по чл. 54, ал. 3 ЗИН се изчислява в календарни месеци независимо от зачитането на работни дни.
(4) При изчисляване сроковете по чл. 54 ЗИН се взема предвид и времето, през което лишеният от свобода е бил поставен на общ режим на едно от основанията по чл. 57 ЗИН.
(5) Режимът може да бъде заменен с по-лек, след като е бил заменен с по-тежък, след изтичане на 6 календарни месеца от поставянето на затворника на по-тежък режим. В този случай режимът не може да бъде заменен с по-лек от първоначално определения, преди да е изтекъл срокът по чл. 54, ал. 1 ЗИН.
Чл. 64 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Преди всяко заседание на комисията по чл. 17 ЗИН отрядните началници съставят списъци на затворниците, изтърпели предвидения в чл. 54 ЗИН минимум от наказанието, и дават мнение за кои от тях началникът на затвора или на поправителния дом да направи предложение за заменяне на режима.(2) Отрядните началници дават мнение до началника и за необходимостта да предложи заменяне на режима с по-тежък.
(3) Предложението на началника за заменяне на режима с по-лек или с по-тежък трябва да бъде придружено с характеристика и с личното досие на лишения от свобода.
(4) Протоколите на комисиите по чл. 17 ЗИН за заменяне на режима заедно с характеристиките се изпращат в Главната дирекция в тридневен срок от заседанието.
Чл. 65 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода могат да оспорят решенията на комисията по чл. 17 ЗИН за промяна на режима в по-тежък или отказа за промяна на режима в по-лек.(2) В тези случаи началникът на затвора или поправителния дом изпраща преписката в Главната дирекция за разглеждане по реда на чл. 58 ЗИН.
 
Глава пета ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 66 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Всички трудоспособни лишени от свобода са длъжни да изпълняват възложената им от администрацията работа.(2) Болните и по-възрастните от 60 години за мъжете и 55 години за жените се преглеждат от лекар за определяне на трудоспособността им.
(3) Бременните, кърмачките и непълнолетните не могат да бъдат ангажирани в тежък физически и в нощен труд.
Чл. 67 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Подборът на работните обекти и производства, в които ще се ползува трудът на лишените от свобода, се извършва с оглед най-пълно осъществяване на целите по чл. 2, 59 и 112 ЗИН.(2) При организиране труда на лишените от свобода се спазват установените за предприятията от съответния отрасъл правила, като се съчетават с нуждите на охраната, изолацията, режима и възпитателната работа.
Чл. 68 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Всички правила за хигиената и безопасността на труда на работниците и служителите се прилагат и по отношение на лишените от свобода.
Чл. 69 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода, които отказват да изпълняват възложената им по реда на чл. 64 ЗИН работа, се обособяват в самостоятелен отряд и се настаняват в отделни помещения, които се държат постоянно заключени. Те не участвуват в колективни мероприятия с работещите лишени от свобода.(2) Лишените от свобода, които отказват да работят, нямат право да държат при себе си и ползуват лични портативни радио- и телевизионни приемници. Те гледат предавания на Българската телевизия по график, утвърден от заместник-началника по възпитателната работа.
(3) За отказа от работа се съставя документ, който се подписва от лишения от свобода. При нежелание от негова страна документът се подписва най-малко от двама свидетели, лишени от свобода.
Чл. 70 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода, които са отказали да работят, се включват в общественополезен труд по тяхна писмена молба и при условията на чл. 64 ЗИН.(2) Молбите на отказалите да работят два или повече пъти се удовлетворяват по преценка на администрацията.
 
Глава шеста ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Чл. 71 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) С лишените от свобода се провеждат групови и индивидуални мероприятия с корекционна насоченост за повишаване на тяхната култура, правната и нравствената им съзнателност, диференцирани в зависимост от характера на извършеното престъпление, степента на криминализация и деморализация, личностните и възрастовите особености.
Чл. 72 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Възпитателната работа се осъществява с активното участие на всички служители.(2) Към всеки отряд на лишените от свобода се създава съвет на възпитателите, в който се привличат за участие служители от всички направления на дейност и представители на обществеността.
(3) Съставът на съвета на възпитателите се утвърждава от началника на затвора или поправителния дом, а дейността му се ръководи от началника на отряда.
Чл. 73 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) В свободното от работа и почивка време на лишените от свобода се организират културно-масови, корекционни, спортни и хигиенно-битови дейности.
Чл. 74 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Индивидуалновъзпитателната работа с лишените от свобода се провежда по тримесечни корекционни програми, изготвени от психолога и утвърдени от заместник-началника по възпитателната работа.(2) Индивидуалновъзпитателната работа се осъществява от началниците на отряди и членове на съвета на възпитателите.
(3) С подлежащите на освобождаване младежи, трудно поправимите рецидивисти, лицата с психични отклонения се провеждат индивидуалноподдържащи и корекционни мероприятия.
Чл. 75 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Пред лишените от свобода най-малко веднъж седмично се прожектират кино- или видеофилми.(2) Началникът на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие може с мотивирана писмена заповед да отмени отделни прожекции или да изключи от участие в тях отделни групи лишени от свобода, когато това се налага по охранителни или други важни съображения.
Чл. 76 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Всеки затвор, поправителен дом или трудово-поправително общежитие има радиоуредба. Наред с предаванията на Българското радио чрез нея могат да се организират и местни предавания с възпитателно значение по план-програми, утвърдени от заместник-началника по възпитателната работа.
Чл. 77 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) На лишените от свобода се осигурява гледането на програмите на Българската телевизия в определените за целта места до вечерна проверка, а с разрешение на началника на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие за всеки конкретен случай - и до по-късно.(2) Лишените от свобода могат да държат при себе си и ползуват лични портативни телевизионни и радиоприемници.
(3) Личните портативни телевизионни и радиоприемници се ползуват във времето, определено от дневния режим, по общо съгласие на настанените в помещението и по начин, осигуряващ непрекъсната осемчасова междудневна почивка.
Чл. 78 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) За провеждане на прегледи на художествената самодейност и спортни състезания могат да бъдат привличани и специалисти отвън.(2) С разрешение на началника на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие лишените от свобода могат да изнасят художествени програми пред колективи на външни предприятия, в които работят или които са поели шефство над тях.
Чл. 79 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) В затворите, поправителните домове и трудово-поправителните общежития има библиотеки, които се попълват с нова литература съгласно утвърдения ред и практика на гражданските библиотеки.(2) За сметка на затворите и поправителните домове най-малко на 20 затворници или на 5 непълнолетни се осигурява по един централен ежедневен вестник.
Чл. 80 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Обучението на лишените от свобода в общообразователни и професионално-технически училища се провежда от правоспособни учители с педагогически стаж, назначени от органите на Министерството на народната просвета съгласувано с ръководството на съответния затвор.(2) Директорите на общообразователните и професионално-техническите училища в местата за лишаване от свобода се назначават и уволняват съгласувано с Главната дирекция.
Чл. 81 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Своевременното издирване на всички подлежащи на обучение, медицинското им освидетелствуване, включването им в учебни занятия и набавянето на документи за завършено образование се организират и ръководят от заместник-началниците по възпитателната работа с помощта на директорите на училищата.
Чл. 82 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Включените в общообразователната и професионално-техническата подготовка се настаняват на работа, свързана по възможност с изучаваната специалност, която няма да им пречи да посещават занятията и да участвуват в организираната самоподготовка. През време на обучението те могат да бъдат премествани в други затвори или трудово-поправителни общежития само в изключителни случаи и при условие, че там ще продължат обучението си.
Чл. 83 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) С лишените от свобода ученици се провежда самоподготовка съобразно учебния план.
Чл. 84 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Освен в училища професионално-техническата подготовка на лишените от свобода се осъществява и в курсове по програми, утвърдени от Министерството на народната просвета.(2) Курсовете за професионално-техническата подготовка в затворите, поправителните домове и трудово-поправителните общежития се организират под ръководството на заместник-началника на затвора по възпитателната работа в съответствие с учебно-материалната база и възможностите за пълноценно усвояване на професията.
(3) По изключение, когато е необходимо да се подготвят работници специалисти, главният директор на Главна дирекция `ГУМЛС` може да разреши да се организират курсове за професионално-техническа подготовка с откъсване от работа. В тези случаи курсистите получават храна за работещи и им се зачитат работни дни.
Чл. 85 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Плановете за професионално-техническа подготовка се утвърждават от началника на затвора или поправителния дом.
Чл. 86 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Плановете за професионално-техническа подготовка на лишените от свобода с откъсване от работа се утвърждават от главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.
Чл. 87 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Плановете за професионално-техническа подготовка се съобразяват с производствено-техническата база на местата за лишаване от свобода, нуждата от квалифицирани работници и с изискването за подготовка на лишените от свобода за пълноценно участие в общественополезен труд след освобождаването им.
Чл. 88 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Обучението в професионално-техническите курсове се провежда от правоспособни специалисти.
Чл. 89 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Изпитите за завършено образование, както и за придобита специалност и квалификация се провеждат с участие на органи на Министерството на народната просвета, от чието име се издават съответните документи.
 
Глава седма САМОДЕЙНИ ОРГАНИ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 90 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) За изпълнение на задачите по чл. 71 и 72 ЗИН в местата за лишаване от свобода се създават следните самодейни органи на лишените от свобода:1. съвет на колектива в състав от 7 до 9 души;
2. отрядни съвети в състав от 5 до 7 души;
3. общоучилищен съвет в състав от 5 до 7 души;
4. бригадни съвети в състав от 3 до 5 души.
Чл. 91 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Съвети на колектива се създават в затворите, поправителните домове и трудово-поправителните общежития, в които има два или повече отряди.(2) Бригадни съвети се създават само в постоянните бригади.
Чл. 92 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Съставът на самодейните органи на лишените от свобода се избира чрез тайно гласуване при алтернативни кандидатури.(2) Кандидатурите за състава на отрядните, общоучилищните и бригадните съвети се издигат на общо събрание на съответния колектив, а за съвета на колектива - на събрание на делегати, избрани от отрядите.
(3) Председателят на съвета на колектива и председателите на отрядните съвети се избират по реда на предходните алинеи.
Чл. 93 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Към съвета на колектива в затвора или трудово-поправителното общежитие се създават следните секции: производствена; културно-масова; за вътрешен ред и дисциплина; санитарно-битова; за общообразователно и професионално-техническо обучение; по прехраната; за физкултура и спорт и редколегия.(2) Към отрядните съвети се създават следните секции: производствена; културно-масова; за вътрешен ред и дисциплина; санитарно-битова; за физкултура и спорт.
(3) Освен изброените в предходната алинея при необходимост могат да се създават и други секции.
Чл. 94 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Членовете на самодейните органи на лишените от свобода носят отличителни знаци по образец, утвърден от Главната дирекция.
Чл. 95 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Съветите на колектива се ръководят от заместник-началника по възпитателната работа, а в трудово-поправителните общежития - от началника на общежитието.(2) Отрядните и бригадните съвети се ръководят от отрядните началници.
(3) Общоучилищните съвети се ръководят от директорите на училищата.
(4) Плановете и решенията на самодейните органи на лишените от свобода се утвърждават от лицата, които ги ръководят.
 
Глава осма СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕДА И ДИСЦИПЛИНАТА
Чл. 96 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) За всяка награда и за всяко дисциплинарно наказание се издава мотивирана писмена заповед, която се прочита на лишения от свобода. Тя може да бъде обявена и пред съответния затворнически колектив.(2) По един препис от всяка заповед се прилага към досието на лишения от свобода, към класьорите за награди и наказания и към досието в Главната дирекция.
(3) В случаите на чл. 74, буква `б` и чл. 76, букви `е` до `з` ЗИН заповедта се вписва в картона за свижданията, а в случаите на чл. 74, букви `г` и `д` и чл. 76, буква `д` ЗИН - се изпраща на счетоводството.
Чл. 97 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Началниците на трудово-поправителните общежития могат да налагат наказания по чл. 76 ЗИН - по букви `а` до `з`, по букви `е` до `з` за срок до 1 месец, а по букви `и` и `к` за срок до 7 денонощия.(2) Началникът на затвора или на поправителния дом може да продължи до максималния му размер срока на наложеното от началника на трудово-поправителното общежитие наказание по чл. 76, букви `е` до `к` ЗИН, преди да е завършило неговото изпълнение.
Чл. 98 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Главният директор на Главна дирекция `ГУМЛС` може да дава всички награди и да налага всички наказания, както и да отменя заповеди за награди и наказания по свой почин или по жалба на лишения от свобода.(2) По реда на предходната алинея началникът на затвора или поправителния дом може да отменя заповеди на началниците на трудово-поправителните общежития.
(3) Жалбата се подава чрез началника на затвора, поправителния дом или трудово-поправителното общежитие, който изпраща преписката в Главната дирекция незабавно. Главният директор на Главна дирекция `ГУМЛС` се произнася по жалбата в тридневен срок от постъпването й.
(4) Жалбата не спира изпълнението на заповедта за наказание или награда, освен ако главният директор на Главна дирекция `ГУМЛС` не разпореди друго.
Чл. 99 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Преди издаване на заповед за дисциплинарно наказание наказващият се запознава лично с рапорта на констатиралия нарушението служител, писмените обяснения на затворника и го изслушва. Когато е необходимо, събират се сведения и от други служители и лишени от свобода.
Чл. 100 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Времето за престой на открито може да бъде увеличено съгласно чл. 74, буква `в` ЗИН най-малко с 1 час на ден за срок до 1 месец.(2) Увеличението на парите за лични нужди по чл. 74, ал. 3 ЗИН не може да бъде по-малко от сумата за пътни разноски, преспиване и храна. В тези случаи лишеният от свобода може да използува пари от личния си влог или изпратени му отвън.
Чл. 101 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) Отпускът по чл. 74, ал. 1, букви `е` до `з` и ал. 2 ЗИН може да бъде прекъснат от началника на затвора съгласувано, когато се получат данни, че има опасност затворникът да се отклони или да извърши друго престъпление.
Чл. 102 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Администрацията е длъжна да осигури на затворника възможност да използува наградите по чл. 74, букви `б` и `в` ЗИН не по-късно от 2 месеца след издаване на заповедта, а наградата по буква `г` - през текущия или по-късно през следващия месец.
Чл. 103 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 69 година 1996 ) (1) Изолираните в наказателна килия с излизане на работа нямат право на кореспонденция и свиждане.(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.) Изолираните в наказателна килия без излизане на работа, освен ограниченията по ал. 1, нямат право на хранителни пратки и пари за лични нужди.
(3) Устройството и обзавеждането на наказателната килия и вещите, които наказаните могат да държат при себе си, се определят със заповед на главния директор на Главна дирекция `ГУМЛС`.
Чл. 104 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) При лишаване от право на свиждане, кореспонденция и колетна пратка периодът, за който се предоставят тези права, се удължава с толкова време, колкото е продължителността на наказанието. С толкова време по-късно започва да тече срокът на следващото свиждане, кореспонденцията и колетната пратка.
Чл. 105 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) По реда на чл. 79, ал. 3 ЗИН за едно нарушение не могат да бъдат наложени едновременно изолиране в наказателна килия със и без излизане на работа.
Чл. 106 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Не могат да бъдат изпълнявани последователно без прекъсване най-малко от 3 дни две или повече наказания изолиране в наказателна килия със и без излизане на работа, освен ако общият им размер е до 20 денонощия.
Чл. 107 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Изпълнението на наказанието се отлага по реда на чл. 77, ал. 2 ЗИН след освидетелствуване от лекар.
Чл. 108 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Най-малко веднъж на месец досиетата на лишените от свобода се преглеждат и заповедите, по които дисциплинарните наказания са заличени на основание чл. 81, ал. 2, изречение второ и чл. 83 ЗИН, се изваждат от досието и се унищожават.
Чл. 109 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Когато извършеното нарушение съдържа признаци на престъпление, независимо от дисциплинарната отговорност материалите се изпращат на прокурора.
Чл. 110 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) По реда на чл. 84 ЗИН могат да бъдат прилагани белезници, гумени палки, усмирителен пояс и разрешени от Министерството на народното здраве безопасни химически вещества.
Чл. 111 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) За иззетите пари и вещи, държането на които е забранено, се съставя протокол в три екземпляра, от които един се прилага към иззетите пари и вещи, един към досието и един се предава на лишения от свобода.(2) Заповедта за отнемане по чл. 87а ЗИН се издава само при наличие на протокол по предходната алинея.
 
Глава девета ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 112 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили виновно, умишлено или по непредпазливост.(2) Отговорността на лишения от свобода е намалена, когато щетата:
1. е причинена при или по повод изпълнение на възложена работа;
2. не е резултат на престъпление.
Чл. 113 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Възложена по смисъла на чл. 88 ЗИН е всяка работа, определена от администрацията, включително и тази по самообслужването.(2) Когато има достатъчно данни, че деянието, с което е причинена щетата, е престъпление, началникът не издава заповед по чл. 89 ЗИН, а изпраща материалите на прокурора. Заповед в такива случаи се издава, ако прокурорът прекрати преписката или съдът оправдае затворника поради това, че деянието не е престъпление.
Чл. 114 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Максималният размер на обезщетението по чл. 88 ЗИН не може да надминава полагащата се на затворника част от месечната тарифна заплата или от месечното възнаграждение, предвидено в щатните таблици за работата, която той е извършил при причиняване на щетата. При изчисляване на тази сума не се вземат предвид действително заработеното през месеца възнаграждение и полагащите се допълнителни възнаграждения.
Чл. 115 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Щетата се определя в зависимост от стойността на вещта по цени на дребно към момента на унищожаването й, като се приспадне съответното овехтяване, а при повреждане - в зависимост от разходите за поправянето й. В размера на щетата не се включват пропуснатите ползи.
Чл. 116 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Заповедта по чл. 89 ЗИН се издава от началника на затвора или на поправителния дом, включително и когато лишеният от свобода работи в предприятие на друго министерство или ведомство.(2) Заповедта по ал. 1 трябва да съдържа:
1. трите имена на затворника;
2. описание и оценка на увреденото имущество и начина на увреждането;
3. посочване на доказателства;
4. размер на основното месечно възнаграждение на затворника и полагащата му се от него част;
5. разпореждане за сумата, която трябва да се удържи;
6. уведомление за правото на затворника да оспори заповедта;
7. дата на издаване на заповедта и подпис на началника;
8. дата на връчване на заповедта и подпис на лишения от свобода.
(3) При удържане на сумата се спазва разпоредбата на чл. 25, ал. 3 ЗИН.
Чл. 117 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Преди издаване на заповедта за удръжки се изслушват задължително лишеният от свобода и лицата, които той посочи. Ако е необходимо, извършват се и други действия за събиране и проверка на доказателства.(2) Сроковете по чл. 89, ал. 1 ЗИН спират, докато траят действията на прокурора, наказателното или гражданското производство във връзка с увреждането.
Чл. 118 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Когато лишеният от свобода в срока по чл. 89, ал. 2 ЗИН оспори заповедта за удръжки, началникът може да я отмени или измени, ако сметне, че възражението е основателно. В противен случай се предявява иск пред съответния съд.
Чл. 119 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) По реда на чл. 90 ЗИН лишените от свобода отговарят за повреда на всяко имущество, предоставено им за лично ползуване - индивидуално или колективно.(2) Дължимото обезщетение по чл. 90 ЗИН е равно на размера на причинената щета независимо от полагащата се на лишения от свобода част от основното месечно възнаграждение за съответния вид работа. При определяне размера на щетата и в тези случаи се прилага чл. 113.
(3) Ако вещите по ал. 1 са увредени при условията на чл. 88 ЗИН, прилага се той.
 
Глава десета УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАБОТАТА НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 120 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Началниците на затвори и техните заместници полагат грижи за активизиране участието на обществеността във възпитателната работа с лишените от свобода и за трудовото и битовото устройване на освободените.(2) Освен в случаите на чл. 4, ал. 3 представителите на обществеността се допускат в затворите и поправителните домове и с разрешение на началника. Те не могат да остават там след вечерна проверка.
Чл. 121 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) За изнесените лекции, беседи, информации по политически, правни, хуманитарни, медицински и екологични проблеми затворите и поправителните домове могат да заплащат възнаграждения в рамките на разрешените им за тази цел средства.
Чл. 122 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Наблюдателните комисии осъществяват задачите по чл. 95, букви `а` и `д` ЗИН само в затворите и поправителните домове, които се намират на тяхна територия.(2) В случаите на чл. 95, буква `в` ЗИН, когато затворът или поправителният дом се намира на друга територия, представител на наблюдателната комисия, която прави предложение, може да присъствува на заседанието и да даде необходимите сведения и обяснения.
Чл. 123 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Ръководството на затвора и на поправителния дом в двуседмичен срок разглежда предложението на наблюдателната комисия за подобряване на работата и я уведомява за направеното.
Чл. 124 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Администрацията е длъжна незабавно да дава на обществените организации и трудовите колективи по чл. 99 ЗИН исканите от тях сведения за поведението на лишените от свобода.
 
Глава единадесета ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 125 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Нареждания за освобождаване се изпълняват само ако са дадени в писмена форма.
Чл. 126 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Когато съществува съмнение, че лишеният от свобода е изпаднал в състояние на невменяемост, началникът на затвора или на поправителния дом уведомява прокурора с оглед прилагането на чл. 89 от Наказателния кодекс.(2) Ако при освидетелствуване на лишения от свобода се установи състояние на невменяемост, началникът прави предложение за прекъсване на изпълнението на наказанието.
Чл. 127 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Три месеца преди освобождаването на лишените от свобода поради изтърпяване на наказанието с тях най-малко два пъти седмично се провеждат ресоциализационни мероприятия с активното участие на психолога и инспектора по трудово и битово устройване на освободените.(2) Три дни преди освобождаването лишеният от свобода се спира от работа. През това време му се предават собствените дрехи, а той връща зачислените му вещи, като му се изплащат заработените суми. Тези дни му се зачитат за работни и получава храна за работещ.
(3) Когато не е възможно да се изчислят работните дни и трудовото възнаграждение за времето, непосредствено предшествуващо освобождаването, зачитат се работни дни и се заплаща като за изпълнение на трудови норми 100 на сто. Изплатените в повече или неизплатените в тези случаи суми остават за сметка на бригадата, на затвора или поправителния дом.
Чл. 128 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Изчисляването на изпълнението на трудовите норми и преценката за уплътняване на работното време с оглед зачитане на работни дни се извършва ежедневно.(2) Когато ежедневното изчисляване на работните дни е фактически невъзможно, то се извършва в края на седмицата или на месеца, а за заетите в селскостопанска дейност и други специфични производства - и за по-дълги периоди.
(3) При престой се зачитат работни дни съобразно фактически извършената работа.
(4) Незабавно след изчисляването на подлежащите на зачитане работни дни администрацията уведомява лишените от свобода.
Чл. 129 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) На освободените се издават удостоверения за изтърпяване на наказанието, а по тяхна молба - и характеристика.(2) Удостоверението за изтърпяно наказание съдържа данни за зачетеното предварително задържане, изтърпяното фактически наказание, срокът на постановеното помилване, зачетените работни дни или остатъка от наказанието, от изтърпяването на който лишеният от свобода е освободен условно предсрочно.
Чл. 130 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) За изтърпяното наказание по всяка присъда или определение в деня на освобождаването се изготвя сведение по установен образец, препис от което се изпраща в Главната дирекция.(2) В случай на неоснователно задържане на осъдения в затвора или поправителния дом след изтичане срока на наказанието заедно със сведението по ал. 1 се изпраща и личното му досие и обяснение за причините на задържането.
(3) За всеки случай на неоснователно задържане се уведомява съответният прокурор, упражняващ надзор за законност.
Чл. 131 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) (1) Един месец преди освобождаването на лишения от свобода администрацията уведомява общинския съвет по местожителството му и съответната наблюдателна комисия за деня на освобождаването.(2) Когато наред с лишаването от свобода е наложено наказание задължително заселване или лишаване от право за местоживеене в определено населено място, в срока по ал. 1 се уведомява и прокурорът, който е привел присъдата в изпълнение.
(3) В срока по предходните алинеи се уведомява съответното поделение на Министерството на вътрешните работи по местоживеене на осъдения и в случай на освобождаване на осъдени за престъпление против Републиката, на рецидивисти и др., за които съществува опасение, че могат да извършат престъпление.
(4) В случаите на предходните алинеи се прилага чл. 108, ал. 2 ЗИН.
(5) За освобождаването на лишените от свобода се уведомява военното окръжие и военноотчетното бюро по местожителството на осъдения.
Чл. 132 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) При условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода за взетото отношение от съда по наложените допълнителни наказания по чл. 37, т. 6 - 8 НК или по наложеното наказание задължително заселване се уведомява прокурорът, привел присъдата в изпълнение.
 
Глава дванадесета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Чл. 133 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Разпоредбите на предходните глави на този правилник се прилагат и по отношение на непълнолетните, доколкото в тази глава не се предвижда друго.
Чл. 134 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Новопостъпилите непълнолетни се приемат от началника на поправителния дом, психолога и лекаря. Те се настаняват в приемна, където престояват от 10 до 14 денонощия. През това време се запознават с обстановката и реда, проучват се техните личностни качества, криминална заразеност, педагогическа занемареност, семейно положение, причини за извършеното престъпление и образование.(2) Постъпващите за втори и последващ път непълнолетни се настаняват в отделни приемни помещения.
(3) Въз основа на заключение на лекаря и психолога и предложение на отрядния началник след изтичане срока на престоя в приемната непълнолетните се разпределят по отряди, работни места и учебни звена.
Чл. 135 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) В срок от три дни след постъпването на непълнолетните за това се уведомяват родителите им или лицата, които упражняват родителските права, прокуратурата, военното окръжие, общинският народен съвет, наблюдателната комисия и детската педагогическа стая по местоживеенето им и съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Чл. 136 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Непълнолетните се разпределят по отряди от петнадесет до двадесет души, като поставените на строг режим и тези, които вече са изтърпявали наказание лишаване от свобода, се обособяват в самостоятелен отряд.
Чл. 137 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) В общообразователното обучение се включват всички непълнолетни, които са постъпили в поправителния дом един месец преди завършването на първия учебен срок. Постъпилите по-късно се включват само ако имат оформен успех за първия срок и не са прекъсвали обучението си през текущия срок за повече от два месеца.
Чл. 138 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Учебно-възпитателната работа в училищата при поправителните домове и професионално-техническото обучение се провеждат по планове, програми и методически указания, утвърдени от Министерството на народната просвета.
Чл. 139 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Броят на учениците в един клас се определя в съответствие с нормите, определени за трудово-възпитателните училища.
Чл. 140 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Самоподготовката на непълнолетните ученици е не по-малко от три учебни часа дневно и се провежда под ръководството на отрядните началници.(2) Отрядните началници и учителите подпомагат непълнолетните и при подготовката им за явяване на изпити като частни ученици.
Чл. 141 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Професионално-техническата подготовка и участието на непълнолетните в общественополезен труд са задължителни.
Чл. 142 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Учебно-производствената практика и работата в помощното стопанство се организират така, че да не пречат на учебно-възпитателната и културно-масовата дейност в поправителния дом.
Чл. 143 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) По време на подготовката и явяването на изпити ученикът се освобождава от работа.(2) Срокът на освобождаването се определя от началника на поправителния дом и не може да бъде по-малък от 15 дни.
Чл. 144 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Колективите за художествена самодейност в поправителните домове с разрешение на началника на поправителния дом могат да участвуват в местните прегледи и състезания и да изнасят програми пред жителите на близките селища.
Чл. 145 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Администрацията на поправителния дом поддържа връзка с родителите и близките на непълнолетните и с инспекторите от детските педагогически стаи и периодично устройва срещи с тях.
Чл. 146 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Непълнолетните се подлагат на медицински преглед с участието и на психиатър най-малко веднъж на 3 месеца. Резултатите се вписват в здравната карта.
Чл. 147 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) Със сумите от фонда по чл. 116 ЗИН се разпорежда началникът на поправителния дом. При разходи, надвишаващи 200 лв., за всеки отделен случай се иска разрешение от Главната дирекция.
Чл. 148 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Служителите, които са пряко заети в ръководството и организирането на дейността на работилниците в поправителните домове, получават процентно поощрение от печалбата от реализацията на произведената в тези работилници продукция.(2) Лицата по предходната алинея и начинът за изчисляване на поощренията се определят със заповед на министъра на правосъдието съгласувано с министъра на финансите.
Чл. 149 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Непълнолетните, поставени на общ режим:1. се настаняват в помещения, които през нощта се заключват;
2. имат неограничено право на свиждане и две хранителни пратки на месец, престой на открито най-малко два часа дневно;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми в размер на 12 лв.
Чл. 150 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Непълнолетните, поставени на строг режим:1. се настаняват в помещения, на които коридорите са постоянно заключени, а през нощта и спалните помещения;
2. движат се в района на поправителния дом, придружавани от служител;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г.) имат неограничено право на свиждане и по две хранителни пратки на месец и най-малко два часа престой на открито дневно;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1996 г., бр. 51 от 1999 г.) могат да разполагат на месец с парични суми в размер на 9 лв.
Чл. 151 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Свижданията траят един час, а с разрешение на началника за всеки отделен случай и повече. По време на свиждане непълнолетните могат да получат до 1 кг хранителни продукти, плодове или зеленчуци извън предвидените по режима норми.
Чл. 152 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) За забраните и разрешенията по чл. 118, ал. 2 ЗИН началникът на поправителния дом издава мотивирана писмена заповед.
Чл. 153 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Строгият режим може да бъде заменен с общ по реда на чл. 120, ал. 2 ЗИН след изтичане на не по-малко от два календарни месеца.
Чл. 154 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) В поправителните домове се създават следните самодейни органи на лишените от свобода:1. съвет на колектива в състав от 5 до 9 души;
2. отрядни съвети в състав от 3 до 5 души.
(2) Съветът на колектива се ръководи от началника.
(3) Към съвета на колектива се създават следните секции: училищна, за професионално-техническо обучение, културно-масова, за вътрешен ред и дисциплина, спортна, библиотечна, санитарна, за шефство и др. Те се ръководят от служители.
Чл. 155 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) В случаите на чл. 123, ал. 2 ЗИН началникът на поправителния дом може да изключи от посещението отделни непълнолетни, които не са взели активно участие в дейността, за която се награждава отрядът, или за които съществува опасност да извършат бягство или други нарушения. При посещението отрядът се придружава от отряден началник и най-малко от един надзирател.
Чл. 156 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Администрацията на поправителния дом съобщава незабавно на Главната дирекция имената на навършилите пълнолетие, за които няма разрешение по реда на чл. 127, ал. 2 ЗИН за оставането им в поправителния дом.(2) Навършилите пълнолетие могат да бъдат оставени в поправителния дом по реда на чл. 127, ал. 2 ЗИН за довършване на текущата учебна година или на започната форма на професионално-техническо обучение.
Чл. 157 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) При превеждане на навършилите пълнолетие лишени от свобода по реда на чл. 127, ал. 1 ЗИН те се настаняват в заведение от съответния тип съгласно чл. 12а ЗИН.(2) Навършилите пълнолетие лишени от свобода, които са рецидивисти по смисъла на чл. 158 ЗИН, при превеждането им от поправителния дом се настаняват в заведения от закрит тип за нерецидивисти.
 
Глава тринадесета ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ОТ ОТКРИТ, ПОЛУОТКРИТ И ПРЕХОДЕН ТИП (Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2001 г.)
Чл. 158 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Разпоредбите на глава първа до единадесета включително на този правилник се прилагат и по отношение на лишените от свобода, които изтърпяват наказание в трудово-поправителните общежития от открит и полуоткрит тип, доколкото в тази глава не се предвижда друго.
Чл. 159 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода се приемат в съответните затвори и се настаняват в отделни приемни помещения, където престояват до 2 денонощия.(2) Лишените от свобода от категорията на чл. 12а, ал. 1 ЗИН се изпращат от затвора в трудово-поправително общежитие от открит тип без охрана.
(3) Задържаните с мярка за неотклонение се изпращат в трудово-поправително общежитие от открит или полуоткрит тип незабавно след получаването на влязлата в сила присъда.
Чл. 160 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) С постъпването в трудово-поправителното общежитие лишените от свобода се приемат от началника на общежитието и се разпределят по отряди и месторабота.
Чл. 161 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Общежитията от открит и полуоткрит тип през нощта се заключват.(2) Лишените от свобода могат да се движат в района на общежитието самостоятелно или на групи без придружител.
Чл. 162 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода могат да ползуват собственото си облекло и обувки по ред, установен от администрацията.
Чл. 163 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Свижданията се провеждат в специално обзаведени помещения, а през летния сезон - и на друго определено място в района на общежитието под контрола на служители или определени от началника на общежитието лишени от свобода.
Чл. 164 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Отпускът по чл. 74, ал. 1, буква `ж` и ал. 2 ЗИН се ползува в почивни и празнични дни.(2) Началникът на общежитието може да разреши на осъден да ползува месечния отпуск и в други дни, когато е в годишна почивка или важни причини от семеен или друг характер налагат това.
Чл. 165 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода могат да посещават кинопрожекции във външни кинотеатри, организирани специално за тях.
Чл. 166 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Лишените от свобода могат да се явяват като частни ученици за завършване на основно и средно образование в училища по местоизтърпяване на наказанието.(2) Осъдените, които учат във висше учебно заведение, могат да се явяват на изпити. В тези случаи началникът на общежитието прави предложение за прекъсване изпълнението на наказанието.
Чл. 167 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Лишените от свобода, които изтърпяват наказанието в трудово-поправителни общежития от открит и полуоткрит тип:1. ползуват за своя сметка монетен телефонен пост за селищно и междуселищно избиране;
2. (отм., предишна т. 3 - ДВ, бр. 69 от 1996 г.) с разрешение на началника на трудово-поправителното общежитие могат да ползуват по едно свиждане и по една колетна пратка на месец извън нормите по режима.
Чл. 167а Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) (1) За настаняване в ТПО от преходен тип е необходимо лишеният от свобода да е изтърпял повече от половината от наложеното наказание. При изчисляване на този срок частичните помилвания не се вземат предвид. Намаляването на наказанието от зачитане на работни дни се счита за изтърпяно, а предварителното задържане под стража се приспада от общия размер на определеното наказание.(2) Рецидивистите могат да бъдат настанявани в ТПО от преходен тип за рецидивисти, освен ако са налице основанията по чл. 12, ал. 2 ЗИН.
Чл. 167б Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 52 година 2001 ) По отношение на лишените от свобода в ТПО от преходен тип се прилагат разпоредбите за ТПО от полуоткрит тип.
 
ЧАСТ ВТОРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ НАКАЗАНИЯ
 
Глава тринадесета А (Нова - ДВ, бр. 52 от 2001 г.) ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА
Чл. 167в Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) По отношение на осъдените на доживотен затвор без замяна се прилагат разпоредбите за осъдените на доживотен затвор.
 
Глава тринадесета Б (Нова - ДВ, бр. 52 от 2001 г.)
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР
Чл. 167г Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Осъдените на доживотен затвор се настаняват в обособени отделения на затворите. Те се държат в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана.(2) Първоначалният режим на осъдените на доживотен затвор може да бъде заменен с по-лек след изтичане, включително и чрез зачитане на работни дни, на не по-малко от 5 години. При изчисляването на този срок предварителното задържане под стража не се зачита.
(3) За последващото изменяване на режима осъденият трябва да е изтърпял също не по-малко от 5 години със зачитане на работни дни.
(4) (Отм. с Решение № 1719 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 25 от 2002 г.).
(5) Осъдените на доживотен затвор не могат да бъдат поставени на лек и общ режим.
 
Глава четиринадесета ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД БЕЗ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 168 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) При определяне местата за изтърпяване на наказанието поправителен труд се вземат под внимание възможностите за осигуряване подходяща работа на осъдените и възможностите на трудовите колективи и обществените организации за оказване на поправително и възпитателно въздействие.
Чл. 169 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Когато изпълнението на наказанието не може да започне в тридневен срок, ръководителят на съответното учреждение, предприятие или организация уведомява за това прокурора, привел в изпълнение присъдата.
Чл. 170 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) За осъдения на поправителен труд се завежда лично досие, което съдържа: препис от присъдата, справка за довеждането й до знанието на ръководството на обществените организации и на трудовия колектив, копия от вносните бележки за направените удръжки, преписи от заповедите за получени награди или наложени дисциплинарни наказания, данни за спиране на изпълнението и други документи във връзка с изпълнение на наказанието.(2) Когато осъденият напусне работата или изтърпи наказанието, досието се изпраща на прокурора, привел присъдата в изпълнение.
Чл. 171 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Удръжките по чл. 137 ЗИН се правят от касиера ежемесечно и се превеждат в приход на републиканския бюджет.(2) Когато осъденият работи по съвместителство и в друга организация, удръжките се правят от касиера, където е на основна работа, върху общата сума на трудовите възнаграждения.
 
Глава петнадесета ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ В ОПРЕДЕЛЕНО НАСЕЛЕНО МЯСТО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСЕЛВАНЕ БЕЗ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 172 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) При определяне на местата за изтърпяване на наказанието задължително заселване без лишаване от свобода се вземат под внимание възможностите за осигуряване на постоянна работа, битово устройване и надзор върху осъдените.
Чл. 173 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Нареждането по чл. 143 и 146 ЗИН се прави в тридневен срок от получаване на присъдата.(2) Ако осъденият не изпълни доброволно нареждането, той се отвежда или връща принудително.
(3) Когато наказанието задължително заселване следва да се изпълни след изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, нареждането по ал. 1 се прави след освобождаването на лицето.
Чл. 174 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Органът на Министерството на вътрешните работи, натоварен с изпълнение на наказанието, запознава осъдения с правата и задълженията му.(2) За всеки осъден се завежда лично досие, което съдържа: препис от присъдата, разрешение за напускане на населеното място, справки за трудовата дейност и всички други документи, които имат връзка с изпълнение на наказанието.
Чл. 175 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Когато осъденият не може да си осигури жилище, органите на Министерството на вътрешните работи със съдействието на общинския народен съвет му осигуряват такова в десетдневен срок.(2) Когато не е възможно да се осигури работа или жилище на осъдения, органите на Министерството на вътрешните работи уведомяват съответния прокурор за заменяне мястото за изпълнение на наказанието.
(3) Когато осъденият откаже да работи, без основателна причина, началникът на съответното поделение на Министерството на вътрешните работи уведомява прокурора, привел присъдата в изпълнение, ако са налице условията за заменяне на наказанието задължително заселване с лишаване от свобода.
Чл. 176 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) (1) Разрешенията по чл. 144, ал. 2 ЗИН се дават от съответния районен прокурор или от началника на съответното поделение на Министерството на вътрешните работи по новото местоживеене на осъдения.(2) Разрешението по чл. 149, ал. 2 ЗИН се дава от районния прокурор или от началника на съответното поделение на Министерството на вътрешните работи по местоизпълнение на наказанието.
(3) Посещението на населеното място, за което се дава разрешение по предходната алинея, се удостоверява от органите на Министерството на вътрешните работи или от народните съвети със заверка върху разрешителното при пристигането и заминаването.
Чл. 177 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) За лицата, лишени от право на местоживеене в определено място, и за осъдените за задължително заселване в поделенията на Министерството на вътрешните работи по предишното местоживеене се води книга, в която се вписват трите имена на осъдения, данни за присъдата, за вида и размера на наказанието и за началото и края на изтърпяването му.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 66 година 1982 ) Този правилник се издава на основание чл. 160 от Закона за изпълнение на наказанията и отменя Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията от 1982 г.
§ 2 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Правилникът влиза в сила от 8 юни 1990 г.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 52 от 2001 г.)
§ 14 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 97 година 1990 ) Навсякъде в правилника думите `Главно управление на местата за лишаване от свобода`, `началник на ГУМЛС`, `Главното управление` се заменят съответно с `Главна дирекция ГУМЛС`, `главен директор на Главна дирекция `ГУМЛС` и `Главната дирекция`.