МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ИНТРАСТАТ ОПЕРАТОРИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
 
 Предишни редакцииСвързани документи

 

1. Цел, същност и предназначение

Целта на тази методика е да дефинира основните принципи и подходи за определяне на национално ниво на задължените Интрастат оператори, осъществяващи изпращания и пристигания на стоки за/от страни членки на ЕС.

Методиката е съобразена с правилата определени с европейския базов Регламент 638/2004 на Парламента и Съвета, и изпълнителен Регламент 1982/2004 на ЕК, както и със Закона за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС) и Наредбата за прилагане на система Интрастат.

Задължението за Интрастат операторите може да бъде текущо и годишно. Съгласно ЗИД на ЗСВОТС, чл.15, ал. 2 и ал.3:

- годишно задължение за дадена година възниква, когато условията на чл. 14 са изпълнени на базата на общия годишен обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за предходната календарна година. В този случай Интрастат операторът подава Интрастат декларации за 12-те календарни месеца на дадената година.На тези Интрастат оператори в началото на годината се изпращат уведомителни писма по утвърден образец (Приложение 1) от Изпълнителният директор на НАП. Неполучаването на уведомление за възникнало годишно задължение не освобождава Интрастат операторите от тяхното задължение за предоставяне на декларации. В уведомителното писмо се посочва потока, по който възниква задължението.

На търговци, които са били задължени за предишната година, а през текущата вече са отпаднали от Интрастат регистъра поради (спадане на обемите търговия под определените нови прагове за деклариране; дерегистрация по ЗДДС и др.) не се изпраща писмо, чe фирмата вече не е Интрастат оператор. Такива търговци не следва да подават до НАП искане за дерегистрация. За допълнителна информация и проверка могат да се обръщат към дирекция „Интрастат” в НАП или в отдел „Статистика на външната търговия” на НСИ.

- текущо задължение през дадена година възниква, когато условията на чл. 14 са изпълнени в рамките на същата година на базата на кумулативно натрупваните месечни обеми вътрешнообщностна търговия от началото на годината. В този случай Интрастат операторът представя декларации за всички месеци от годината до края на годината, в които са изпълнени условията по чл. 14.

В съответствие с тази методика ежегодно до края на месец януари се определят и уведомяват задължените Интрастат оператори с възникнало годишно задължение, които отговарят на следните изисквания:

- регистрирани са по ЗДДС;

- осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки;

- надминават праговете за деклариране по система Интрастат за съответната година, определени със Заповед от Председателят на НСИ и публикувани в ДВ.

Този праг се определя по методика на НСИ и се обнародва в Държавен вестник. Прагът е дефиниран в стойност в национална валута, определя се до края на м.октомври на дадена година и е валиден за цялата следваща календарна година.


Определянето на задължените Интрастат оператори се осъществява на основата на анализ на:

- декларираните данни по система Интрастат от фирмите, търгуващи със страни от ЕС;

- декларираните данни за специфични движения и стоки, които се докладват на НСИ (ток, газ и военни стоки);

- декларираните данни в справката декларация по ЗДДС в т.н. европолета (полетата „Вътрешно-общностни придобивания” (ВОП) и “Вътрешно–общностни доставяния” (ВОД)). Тези данни не са законово основание за възникване на Интрастат задължение, а се използват само като ориентировъчни (реферативни) данни.


Определените Интрастат оператори с възникнало годишно или текущо задължение са задължени да декларират стоковите транзакции между България и страните от ЕС през съответната календарна година и се включват в регистъра на задължените лица по система Интрастат (т.нар. "Декларантски регистър").2.Обхват и източници на информацияКъм настоящия момент определянето на Интрастат операторите, които ще бъдат задължени да предоставят ежемесечно декларации за реализираните от тях транзакции с партньори от ЕС, се осъществява от НСИ. За целта в НСИ е създаден "Общ регистър на търговците", включващ всички лица, които извършват външнотърговска дейност. От този регистър като подрегистър се определят единиците, които извършват стокообмен със страни от Общността – "Интрастат Декларантския регистър". Oт началото на 2009 г. дирекция „Интрастат” в НАП използва същото приложение за регистър с оглед на уеднаквяване на регистрите в двете институции.Всички оператори, чийто обем на търговия за изминалата година е под определения праг, през текущата година не следва да подават декларации, и не са включени в регистъра на задължените лица. Тези оператори, които извършват сделки със страни от ЕС, но годишният размер на оборота им е по-малък от определения праг и през текущата година не са достигнали този праг и не са включени в декларантския регистър, са задължени да водят задължително съгласно ч.л.17 от ЗСВОТС електронни дневници, в които да въвеждат следните данни - референтен период, поток, страна-парньор и стойност в лева. Това им служи за ориентир при определянето на точния момент, в който надхвърлят прага. НАП може да поиска от търговците представяне на електронните дневници за проверка. Освен това те предоставят информация на данъчната администрация в декларациите по ЗДДС, попълвайки определените полета за ВОП и ВОД. Данъчната администрация осигурява тази информация и я предоставя на НСИ (съгласно Инструкция за обмен на данни между НАП и НСИ).

Всички фирми, които в началото на годината отговарят на изискванията за представяне на месечни Интрастат декларации по смисъла на ЗИД на ЗСВОТС са задължени лица считано от 01 януари на съответната година. Това означава, че трябва да подават Интрастат декларация/декларации от първия референтен период - месец януари, за всички месеци на година, в периода 01-10 число на месеца, следващ референтния период.
3. Практически стъпки при определяне на задължените Интрастат оператори с годишно задължение

Интрастат операторите с годишно задължение на база на данните от подадени Интрастат декларации за изминалата (предходната ) година се определят чрез акумулиране на обемите стойност (на база на фактурната стойност) от всички подадени декларации за годината. Ако на тази база се прехвърлят стойностите на обявения/ите праг/ове за следващата година, тогава търговеца се въвежда в Декларантския регистър.

На база на данните от специалните отчети, които се подават ежемесечно в НСИ за специалните стоки - електричество, газ и специална продукция, се определят по същия начин (надминаване на стойностните обеми над съответните прагове) задължените Интрастат оператори с възникнало годишно задължение. За тях се проверява отново условието за регистрация по ЗДДС и търговия със страните-партньори да бъдат от ЕС.

При определяне на задължените Интрастат оператори с годишно задължение на база на данните от декларациите по ЗДДС експерти от НАП осъществяват следните дейности:

- проверяват за регистрация по ЗДДС;

- индентифицират всички търговци, които през последните 12 календарни месеца (за годишно задължение) са извършвали търговски операции с партньори от страните в ЕС;

- генерират кумулативни стойности за общия обем на осъществените вътрешно-общностни транзакции по търговци;

- правят проверка в дневниците за покупки/продажби по отделни търговци;

Тя се осъществява по следния начин:

Работи се със система ВАТ-8 и ИнетВат. Това са системи, до които имат достъп само определени, специално оторизирани служители. Достъпът е с парола и потребителско име. Системите дават възможност за проверка на декларираните от фирмите данни по отделни сделки по ЗДДС.

Данните се извличат по отделно за всяко проверявано лице. В системата се съдържа цялата идентификационна информация по отделни търговци – адрес, седалище, регистрация, наименование и идентификационен номер. Проверката се осъществява в Дневник продажби за даден референтен период. Там се съдържа информация за вътрешнообщностните придобивания и доставки на фирмата. От поле "Предмет на доставката" става ясно дали транзакцията е свързана с доставка на стоки или услуги. Услугите се изключват при изготвяне на кумулативните стойности за търговеца. Работи се основно с клетки "Данъчна основа на вътрешно-общностни придобивания" и "Данъчна основа на вътрешно-общностни доставяния". Под внимание се взема и поле 'Триъгълни сделки'. Стойностните обеми на тези сделки, се изключват при формиране на кумулативните обеми вътрешнообщностна търговия, които подлежат на деклариране по система Интрастат.


4. Практически стъпки при определяне на задължените Интрастат оператори с текущо задължение

До момента практиката във връзка с текущото определяне на задължените лица е следната:

На база на данните от полетата "вътрешно-общностни придобивания" и "вътрешно-общностни доставяния" от декларациите по ЗДДС ежемесечно се акумулират стойностните обеми от началото на съответната година до дадения референтен период ежемесечно за всички търговци, регистрирани по ЗДДС и осъществяващи вътрешно-общностна търговия. Тези, които изпълняват условието за надвишаване на прага по съответния търговски поток за изпращания/пристигания са обект на осъществяване на проверка в дневниците за продажби по ЗДДС. Проверката се извършва по същия начин, както при определяне на задължените лица с годишно задължение. НАП не извършва уведомяване за възникнало текущо задължение. Справка за задълженията по Интрастат може да се направи он-лайн на уеб страницата на НСИ. От началото на тази година НАП и НСИ ще работят с едно приложение – Интрастат регистър, разработено от експерти от НСИ. Съдържа информация за всички търговци, които:

- подават Интрастат декларации;

- декларират специфични движения и стоки на НСИ - електричество, газ и специална продукция

- декларират данни чрез ЕАД, за стоките под митнически контрол.

В този регистър се съдържа цялата идентификационна информация за търговеца и упълномощеното лице (ако се използва) - адрес, седалище, вид на задължението, период от който фирмата е задължена, име на лицето, което изготвя декларацията, име на упълномощеното лице, обороти от подадените декларации. Ежемесечно то ще се актуализира от НСИ на база на подадените Интрастат декларации от НАП, както и на база новите Интрастат оператори, определени въз основа на данните от декларациите по ЗДДС, на дерегистрираните от ЗДДС регистъра, както и на тези, които официално са били дерегистрирани от НАП чрез подаване на писмено искане и отговарящи на условието: прехвърляне на дейността към друг вписан Интрастат оператор или намаляване на обема вътрешно-общностна търговия със стоки под праговете за деклариране в резултат на корекции.5. Изисквания към информацията

Събраната по системата Интрастат информация от Интрастат операторите, определени съгласно тази методика, трябва:

- да отговаря на изискванията за обхват и качество на данните;

- да задоволява потребностите на страната и Общността от информация;

- да създава условия за правилното определяне на задължените оператори.

 

 

 


Източник: www.nap.bg