ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПО ИНТЕРНЕТ С ДЕБИТНИ КАРТИ
 
ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ (разрешения, лицензии, удостоверения, одобрения и други)
 Предишни редакцииСвързани документи

СХЕМА № 1
Услуга 95

 

І. Наименование на административната услуга
Плащане на данъци и осигуровки по Интернет с дебитни карти.                           

II. Правно основание
Данъчно осигурителен процесуален кодекс -  чл.17, ал.1 ,б.д

Задължените лица имат право да им се предостави възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите

ІІI. Характеристика
- Цел: Създаване на оптимални условия за доброволно плащане на данъчните и осигурителни задължения и повишаване на нивото на обслужване на клиентите на НАП.
- Предмет: Стимулиране на плащането в срок на данъци и осигуровки чрез опростяване и улесняване на начина за плащане при минимален разход на време и усилия от клиентите на НАП.
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЦУ на НАП – централно управление на националната агенция по приходи;
ТД на НАП – териториална дирекция на националната агенция по приходи;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за националната агенция за приходи;
ЗЛ - задължено лице;
Epay  -  електронна система за плащане по Интернет


ІV. Процедура по извършване на административната услуга
- Компетентни органи: Териториалната дирекция, където е дължима сумата за съответния данък или осигуровка, която се заплаща с дебитна карта по интернет.
- Заявител/молител/задължено лице: Физически лица, притежаващи валидни дебитни карти.
- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;
- Необходими документи: валидна активирана за плащане по интернет дебитна карта и регистрация в системата на Еpay и интернет-страницата на НАП.
Вътрешен ход на процедурата:
Лицето активира дебитната си карта за плащане през интернет и се  регистрира в системата на Еpay. Следва регистрация и в интернет-страницата на НАП и вход в системата “Плащане на данъци и осигуровки по интернет с дебитни карти”. Клиенът на НАП се запознава с инструкциите и условията за ползване на услугата. След това се  формира платежен документ, като част от данните се попълват от системата (ЕГН, три имена на наредителя и др.), друга част се избира от падащи менюта (ТД на НАП, IBAN, BIC на търговската банка и код за вид плащане) от лицето и трета част се попълва от потребителя (сума, вид и номер на документа, период и т.н). Следва прехвърляне в системата на Ерау за потвърждаване на нареденото плащане. След пристигане на плащането в съответната ТД та НАП, същото се издължава в данъчно-осигурителната сметка на лицето.
- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за предоставените от нея услуги.
- Резултат от процедурата:
- заплащане на суми за осигурителни вноски и данъци;
- минимализиране на разхода на време и усилия на клиентите на НАП при плащане на данъци и осигуровки;
- повишаване на доброволното събиране на данъци и осигурителни вноски.

V. Образци и формуляри
Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета