ПОДАВАНЕ НА ИНТРАСТАТ-ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
 
ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ (разрешения, лицензии, удостоверения, одобрения и други)
 Предишни редакцииСвързани документи

СХЕМА № 1
Услуга 90

І. Наименование на административната услуга
Подаване на  ИНТРАСТАТ-декларации по електронен път
II. Правно основание

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки - В сила от 01.09.2006. Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007 г. (ЗВОТС)
Наредба № Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на системата Интрастат - В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008 г. Наредба за различните или специфичните правила, които се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки . Издадена от МС- в сила от 01 септември 2006 г.

ІІI. Характеристика

- Цел:  осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕО) № 222/2009,изменящ Регламент 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и изпълнителен  Регламент (ЕО) № 1982/2004  на Комисията.


- Предмет: Събиране на месечна информация за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ за предоставяне на НСИ по силата на ЗСВОТС и на други институции и  по силата на сключени споразумения с НАП.

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.
ЗНАП – Закон за Националната агенция по приходите;
ЦУ на НАП – централно управление на националната агенция по приходи;
ТД на НАП – териториална дирекция на националната агенция по приходи;
ЗСВОТС – Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
ИО - Интрастат оператор
ИД – Интрастат декларация
ЗЛ – задължено лице
УЕП – универсален електронен подпис.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга
- Компетентни органи:  ЦУ на НАП.

-  Задължено лице: Операторите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно - общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране по чл. 18, ал.1, поотделно за всеки търговски поток - изпращания или пристигания.

- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

- Необходими документи: Месечна Интрастат декларация за пристигания във формат .XML; Месечна Интрастат декларация за изпращания във формат . XML;  Коригираща Интрастат декларация за пристигания във формат . XML ; Коригираща Интрастат декларация за за изпращания във формат . XML , 

- Срок: До 10-то число на месеца, следващ референтния период .

- Вътрешен ход на процедурата:
Приемат се Интрастат декларации за пристигания и Интрастат декларации за изпращания.
Интрастат операторите подават Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни по електронен път, подписани с универсален електронен подпис в УЕБ базирано приложение в електронния портал на НАП.
При приемане или отказ от приемане на  декларация, подадена   по електронен път, автоматично се извършва генериране на протокол от ИС, който веднага може да бъде разпечатан и  съдържащ според случая:
1. номер и дата;
2. идентификационни данни на оператора, за който се отнася декларацията;
3. резултат от процеса на подаване/приемане - отказ от приемане и причина съгласно чл. 20, приемане с грешки или несъответствия, приемане без грешки или несъответствия;
4. информация за констатираните обстоятелства при приета декларация, включително:
а) обща стойност на декларираните стоки;
б) обща статистическа стойност на декларираните стоки;
в) общ брой записи, в т.ч. без и с грешки и несъответствия;
г) открити грешки след верификация или несъответствия след валидация на декларираните данни;

Не се приема декларация, когато: 
Подаващия няма регистриран в НАП  УЕП.
Операторът не е регистриран по ЗДДС.
В тези случаи, подаващия няма достъп до приемащото приложение, поради което не получава и протокол.

Протоколът се разпечатва от ИС Интрастат.
Всяко приемане или отказ от приемане на декларация се отразява в ИС Интрастат.  
 
- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата: Събиране на Интрастат данни чрез декларации за пристигания и изпращания и предоставянето им в Националния статистически институт за официално разпространение и предоставяне им в ГД „Евростат” на Европейската комисия. Обслужване на споразумения с други институции  по силата на сключени споразумения с НАП. Предоставяне на обобщени данни на други дирекции и отдели в НАП.


V. Образци и формуляри
Интрастат декларация за пристигания месечни във формат (.Word document) и в електронен - (.XML);
Интрастат декларация за изпращания месечни във формат (.Word document) и в електронен - (.XML);
Интрастат декларация за пристигания коригираща във формат (.Word document) и в електронен - (.XML);
Интрастат декларация за изпращания коригираща във формат (.Word document) и в електронен - (.XML);
Протокол за приемане на Интрастат декларация, данни или документи във формат (.Word document) и в електронен - (.XML);
Протокол за отказ за приемане на Интрастат декларация, данни или       документи във формат (.Word document) и в електронен - (.XML);
Регистрационен формуляр - (.Word document) и етап(електронна форма за попълване) от процеса на електронно подаване на първа ИД от нерегистриран оператор.