ПРИЕМАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.55 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
 
ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ (разрешения, лицензии, удостоверения, одобрения и други)
 Предишни редакцииСвързани документи

СХЕМА № 1
Услуга 42

 

І. Наименование на административната услуга
Приемане на данъчна декларация по чл.55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

II. Правно основание
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ІІI. Характеристика
- Цел: Деклариране и облагане доходите, реализирани от чуждестранни лица, посочени в чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ
- Предмет: Доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица по чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ

- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

ЗДДФЛ  - Закон за данъците върху  доходите на физическите лица 
ТД на НАП – териториална дирекция на Националната агенция по приходи;
ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
ЗНАП – Закон за националната агенция за приходите;
СИДДО – Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане
ДД – данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: Компетентна да приеме данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на доходите – когато се подава от платеца.
Когато данъчната декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника.
Извън тези случаи декларацията се подава в Териториалната дирекция на НАП – София.
Заявител/молител/задължено лице: 
- Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от ЗДДФЛ.
- Лицето, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;
Необходими документи: Данъчна декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица по образец.

Данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ се подава във следните срокове:
до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка - от платците на доходи, внесли окончателния данък по реда на чл. 65 от ЗДДФЛ;
до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на доходите - от  чуждестранните физически лица, придобили доходи по глава шеста, когато платецът не е задължен да удържа и внася данък;
до края на месеца, следващ месеца на придобиване на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество – от чуждестранните физически лица, придобили доходи по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ.

- Вътрешен ход на процедурата:
Декларацията се подава в писмен вид, лично или от упълномощено лице в офисите на съответната ТД на НАП пред орган по приходите или в поставени за целта кутии. Може да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка. Когато е подадена в некомпетентната дирекция, декларацията се препраща в компетентната ТД, за което се уведомява предприятието/лицето.
Приемащият служител регистрира ДД и издава входящ номер/дата по определения ред, в зависимост от начина на подаване. Служителят може да откаже приемането на  ДД само, когато не е подписана, не се подава от надлежно упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация по чл. 81, ал. 1, т. 2 и 3 от ДОПК. В тези случаи служителят уведомява писмено лицето, че ДД се счита за неприета и трябва да подаде коректна декларация.
По искане на чуждестранното физическо лице се издава Удостоверение по образец за платения по този ред данък. Искането се подава в ТД на НАП, в която е подадена данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. 
 
- Такси: Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от ЗНАП, агенцията не събира такса
- Резултат от процедурата: Деклариране на придобитите от чуждестранни физически лица доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ, както и на удържания и внесен върху тях данък.


V. Образци и формуляри
Данъчна декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.