ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ (разрешения, лицензии, удостоверения, одобрения и други)
 Предишни редакцииСвързани документи

СХЕМА № 1
Услуга 2


І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения

II. Правно основание
Данъчно осигурителен процесуален кодекс -  чл.87, ал.6

ІІI. Характеристика
- Цел:  удостоверяване на наличието или липсата на данъчни и осигурителни задължения;
- Предмет: за представяне пред финансови, банкови държавни и други институции
- Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга.

 ЦУ на НАП – централно управление на националната агенция по приходи;
 ТД на НАП – териториална дирекция на националната агенция по приходи;
 ДОПК – Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
 ЗНАП – Закон за националната агенция за приходи;
 ЗЛ - задължено лице;
 ФЛ - физическо лице;
 ЮЛ - юридическо лице.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

- Компетентни органи: компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на НАП по:
  постоянен адрес  - за физически лица и еднолични търговци;
- регистрация на субекта  /за големи данъкоплатци и осигурители -  ТД “ГДО”/;
- Заявител/молител/задължено лице: Физически и юридически лица.
  При подадено искане от клон на юридическо лице, удостоверението се издава на юридическото лице, в чийто състав е клонът, след подаване на искане по   установения ред.
- Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

- Необходими документи: искане за издаване на документи или акт на съда
- Срок: Удостоверението се издава в седем дневен срок от постъпване на искането.
- Вътрешен ход на процедурата:  
Орган по приходите извършва проверка за наличието или липсата на задължения. При наличие на такива, същите се вписват по вид и размер, възникнали въз основа на акт на орган по приходите – записва се номерът и датата на издаване на акта, вида и размера на задължението.
В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
При липса на основание за издаване на удостоверение, се издава Решение за отказ, който се връчва на лицето по реда на ДОПК. Отказът се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. В решението се посочва в какъв срок и пред кого може да бъде обжалвано.

- Такси: Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

- Резултат от процедурата:
- удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на НАП.
- издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;
- издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му

V. Образци и формуляри
Искане за издаване на документи
Удостоверение за наличието или липсата на задължения.