БАРМАН
 
Вариант 1 Предишни редакцииСвързани документи

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА БАРМАН
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли.
2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара.
3. Подготвя порции със сухи плодове.
4. Измива и полира посудата, издавана от бара.
5. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на издаваната продукция.
6. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, прода вани в бара.
7. Води отчетност за издаваната продукция на отделните сер витьори и ежедневно я засича и проверява.
8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара.
2. Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бара.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на заведени ето.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа ционни връзки и взаимоотношения с персонала в бара и клиентите.
3. Осъществява контакти с ръководители й специалисти от дру ги предприятия и организации по линия на снабдяването на бара.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със стандартите и на получаваните напитки и други стоки;
б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчита не на стоки;
в) нормативните изисквания за съхраняването на стоките и хигиената в бара;
г) компютърните и други автоматизирани Системи за извър шване на касова дейност при издаване на стоки от бара.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно. 
2. Друга квалификация: работа с касов апарат и добро владеене на английски език.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ алността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпит ване.

 

Вариант 2 Предишни редакцииСвързани документи

 


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА БАРМАН
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли.
2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара.
3. Подготвя порции със сухи плодове.
4. Измива и полира посудата, издавана от бара.
5. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на издаваната продукция.
6. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, прода вани в бара.
7. Води отчетност за издаваната продукция на отделните сер витьори и ежедневно я засича и проверява.
8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара.
2. Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бара.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ Й ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на заведени ето.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа ционни връзки и взаимоотношения с персонала в бара и клиентите.
3. Осъществява контакти с ръководители й специалисти от дру ги предприятия и организации по линия на снабдяването на бара.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със стандартите и на получаваните напитки и други стоки;
б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчита не на стоки;в) нормативните изисквания за съхраняването на стоките и хигиената в бара;
г) компютърните и други автоматизирани Системи за извър шване на касова дейност при издаване на стоки от бара.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно. 
2.Друга квалификация: работа с касов апарат й добро владе-ене на английски език.
3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специ алността, а при липса на такъв - трудов договор със Срок за изпит ване.

 

 

 


Забележка: Предоставените длъжностни характеристики са примерни и не трябва да се ползват във вида, в който са публикувани, а да се преработят съобразно конкретните условия на работното място и спецификата на дейността на фирмата
Източници: account-bg.info