КРУПИЕ
 
 Предишни редакцииСвързани документи

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА КРУПИЕ

КРУПИЕТО е материално отговорно лице със следните права и задължения:

1. КРУПИЕТО формира кредити на хазартните автомати, продава жетони, изплаща печалби, дава обяснения за играта на клиентите. 
2. КРУПИЕТО трябва да се явява на време на работа, в състояние да изпълнява служебните си задължения точно в определеното работно време.
3. При започване на смяната КРУПИЕТО трябва да провери пломбите на машинитеи касовата наличност в залата
4. КРУПИЕТО следи за вътрешен ред и приятна атмосфера в залата. КРУПИЕТО трябва да бъде внимателно и вежливо с клиентите. Не бива да се допускат поводи за конфликти и спорове с клиентите. Длъжно е да предотвратява скандали. При започване на смяната да почисти от прах и нечистотии машините и да се грижи за това през цялото време на смяната. При съмнение за игра от малолетен да изисква паспорт и отстранява клиента от залата, когато няма навършени 18 години.
5. КРУПИЕТО съхранява парите за цялата смяна и отговаря за опазването им.
6. КРУПИЕТО няма право да извършва нарушения по време на работата като игра на машините, вземане на материални залози, предоставяне на заеми.
7. КРУПИЕТО е длъжно да следи за правилната работа на хазартните автомати и отговаря за опазване целостта на машините, изправността на пломбите и др. При констатиране на неизправност е длъжно веднага да уведоми управителя на хазартната зала.
8. КРУПИЕТО веднага да съобщи за възникването на обстоятелства, препятстващи изпълнението на служебните му задължения или накърняващи интересите на фирмата.
9. КРУПИЕТО е длъжно веднага да съобщи на управителя на залата за всяка неразположеност, болест или невъзможност за изпълнението на служебните му задължения.
10. КРУПИЕТО е длъжно да спазва фирмените тайни.
11. КРУПИЕТО може да предостави служебна информация само на лица, служебно ангажирани със залата : собственика, управителя и инкасатора.
12. КРУПИЕТО е длъжно да даде възможност да му бъде направена проверка от управителя на залата или акционерите по всяко време.
13. КРУПИЕТО няма право да обсъжда с клиенти възвращаемостта на машините и особености от тяхната програма.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Изготвил:............................... 

Утвърдил:............................

Работник:................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Подпис:…………..


Дата:…………….

 

 

 


Забележка: Предоставените длъжностни характеристики са примерни и не трябва да се ползват във вида, в който са публикувани, а да се преработят съобразно конкретните условия на работното място и спецификата на дейността на фирмата
Източници: account-bg.info