НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ОБН., ДВ, БР. 44 ОТ 2002 Г.)
 
Издадена от Министерството на здравеопазването
§ 1 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В чл. 9 се създава ал. 5: '(5) Не се разрешава влагането на добавките E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 и E 440 в желирани бонбони 'мини-капс'.'
§ 2 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В чл. 10 ал. 1 се изменя така: '(1) Добавките, които се влагат в храни за кърмачета, преработени храни на зърнена основа и храни за малки деца, и допустимите им максимални нива са посочени в приложение № 3.'
§ 3 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата 'издава' се добавят думите 'временно национално'.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите 'Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене' се заменят с 'Националния център по опазване на общественото здраве';
б) точка 2 се изменя така:
'2. подробна обосновка, че съществува технологична необходимост от използването на добавката, за която е подадено заявлението, и че по друг начин не може да бъде постигнат желаният технологичен ефект;'.
3. Създават се ал. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
'(5) Разрешението по ал. 1 се издава за срок не повече от две години.
(6) Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и продоволствието при разработването на единния многогодишен национален контролен план по чл. 29ж от Закона за храните включват мониторинг на добавките с временно национално разрешение за съдържанието им в храните по ал. 4.
(7) В разрешението по ал. 1 се поставя изискване храните, произведени с въпросните добавки, да носят обозначение 'съдържа добавка/добавки .............., с временно разрешение № ...................'.
(8) Министерството на здравеопазването предоставя на държавите членки и на Европейската комисия текста на всяко издадено временно национално разрешение по ал. 1 в двумесечен срок от датата, на която разрешението е влязло в сила.
(9) Преди да изтече двугодишният период, предвиден в ал. 5, Министерството на здравеопазването при съгласие от получателя на разрешението изпраща молба до Европейската комисия за включване в списъка на разрешените добавки на национално разрешената добавка/добавки, като прилага доказателства, които подкрепят включването на добавката/добавките в списъка, както и информация за начина на употреба на добавката/добавките.
(10) Ако в рамките на двугодишния срок по ал. 5 Европейската комисия не представи предложение в съответствие с ал. 9, разрешението по ал. 1 за добавката се отменя.
(11) Не може да се издаде ново разрешение за добавка, за която е издадено временно национално разрешение, отменено в съответствие с ал. 10, освен ако научни или технически разработки, направени след отмяната, не го обосновават.'
§ 4 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В чл. 21, ал. 1 думите 'Здравна профилактика и държавен санитарен контрол' се заменят с 'Обществено здраве'.
§ 5 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В чл. 22 думите 'регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции' се заменят с 'органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните'.
§ 6 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В § 1 се създава т. 10: '10. 'желирани бонбони 'мини-капс' ('mini-cups') са желирани бонбони с твърда консистенция, съдържаща се в полутвърди миничашки или миникапсули, предназначени за поглъщане с едно движение, чрез упражняване на натиск върху миничашката или миникапсулата, с цел изстискване на бонбона в устата'.
§ 7 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В § 2 думите 'министъра на земеделието и горите' се заменят с 'министъра на земеделието и продоволствието', а думите 'министъра на икономиката' се заменят с 'министъра на икономиката и енергетиката'.
§ 8 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Точка 16 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така: '16. Носители, включително разтворители с тези качества - вещества, които се използват за разтваряне, разреждане, разпръскване или друго физическо изменение на добавка или ароматизант, без да променят тяхната функция (и без самите те да имат технологичен ефект), за да улеснят тяхното третиране, приложение или употреба.'
§ 9 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 и 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В раздел А: 'Списък на добавките' се създава ред 'Е 462 Етил целулоза'.
2. В раздел Б: 'Храни, в които се разрешава да се влагат определени добавки от раздел А и техните максимални нива':
а) ред 'Зрели сирена' се изменя така:
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Зрели сирена Е 170 Калциев карбонат кн
  Е 504 Магнезиеви  
  карбонати  
  Е 509 Калциев хлорид  
  Е 575 Глюконо-делта -  
  лактон  
  Е 500ii Натриев хидроген кн (само
  карбонат за сирене
    от пресе-
    чено
    мляко)
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )б) в ред 'Хляб от типа франзела' в скобите след думите 'Pain courant francais' се добавя 'Friss buzakenyer, feher es felbarna kenyerek';в) в ред 'Гъши черен дроб' в скобите след думите 'Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras' се добавя 'Libamaj, libamaj egeszben, libamaj tombben'.
§ 10 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Названието на приложението се изменя така:
'Добавки, разрешени да се влагат в храни за кърмачета, преработени храни на зърнена основа и храни за малки деца'.
2. Навсякъде в текста на уводната част думите 'Млеката и храните за кърмачета и малки деца' се заменят с 'Млеката за кърмачета и малки деца, храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца'.
3. Текстът на третия абзац на уводната част се изменя така:
'Млеката за кърмачета и малки деца, храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, могат да съдържат Натриев L - аскорбат (Е 301) в нива - Кн, в покритията на хранителни добавки, съдържащи полиненаситени мастни киселини. Не трябва да се съдържа Е 301 повече от 75 mg/l в готовите за консумация храни. Посочените максимални нива на употреба се отнасят до готови за консумация храни, приготвени съгласно инструкциите на производителя.'
4. Названието на раздел В се изменя така:
'Добавки, разрешени да се влагат в храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца в добро здраве'.
5. В раздел В на редове от 'Е 170' до 'Е 526', редове 'Е 500', 'Е 501' и 'Е 503', ред 'Е 338', редове от 'Е 410' до 'Е 440', редове от 'Е 1404' до 'Е 1450' и ред 'Е 1451' думите 'Готови детски храни за кърмачета' се заменят с 'Храни на зърнена основа и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца'.
6. В раздел Г: 'Добавки, разрешени за влагане в храни със специално предназначение за кърмачета и малки деца, съгласно Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (ДВ, бр. 107 от 2002 г.)' след ред 'Е 472c' се създава ред 'Е 473':
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 473 Естери на 120 mg/l Продукти,
  захарозата с   съдържащи
  мастни киселини   хидролизирани
      белтъчини,
      пептиди и ами-
      нокиселини
§ 11 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В приложение № 4 към чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. В раздел А1: 'Сорбати, бензоати и р-хидроксибензоати' редовете 'Е 216 Пропил р-хидроксибензоат' и 'Е 217 Натриев пропил р-хидроксибензоат'се заличават.
2. В раздел А2: 'Храни, в които се разрешава да се влагат определени консерванти и антиоксиданти от раздел А1 и техните максимални нива' се правят следните изменения и допълнения:
а) редовете
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Готвени скариди       2000    
Опашки от омари,            
приготвени и 2000          
пакетирани, мари-            
новани приготвени            
мекотели            
Течни хранителни            
вещества към            
диетични храни           2000
             
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'се заличават;
б) след ред 'Ароматични продукти' се създават редове:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Ракообразни и   1000   2000    
мекотели готвени            
Хранителни добавки            
съгласно Наредбата            
за изискванията към     2000      
хранителните добав-            
ки (*), в течна форма            
             
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 44 година 2007 )(*) Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (загл. изм., ДВ, бр. 44 от 2007 г.), в течна форма (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).';в) в колона първа думите 'Диетични храни със специално предназначение' се заменят с 'Диетични храни за специални медицински цели съгласно Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.)'.
3. В раздел Б2: 'Храни, в които се разрешава да се влагат серен диоксид и сулфити и техните максимални нива':
а) ред 'Ракообразни и главоноги' се изменя така:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Ракообразни и главоноги:  
- пресни, замразени и дълбоко замразени 150 (1)
- ракообразни (сем. Panaeidae,  
Solenceridae, Aristeidae)  
а) до 80 броя 150 (1)
б) между 80 и 120 броя 200 (1)
в) над 120 броя 300 (1)
Ракообразни и главоноги:  
- приготвени 50 (1)
- приготвени ракообразни  
(сем. Panaeidae, Solenceridae, Aristeidae):  
а) до 80 броя 135 (1)
б) между 80 и 120 броя 180 (1)
в) над 120 броя 270 (1)
   
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )(1) Само за ядивните части.';б) в ред 'Нишесте (с изключение на нишесте за храни за кърмачета и малки деца до 3 г.)' думите 'храни за кърмачета и малки деца до 3 г.' се заменят с 'храни за кърмачета, храни на зърнена основа и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца';
в) след ред 'Дестилирани спиртни напитки, съдържащи цели круши', се създават редове:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Salsicha fresca 450
Десертно грозде 10
Прясно личи 10 (измерени в
  ядивните части)
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )';г) в ред 'Консервирани бели череши (бутилирани), рехидрирани сушени плодове (включително lychees)', думата 'lychees' се заменя с 'личи'.
4. В раздел Д: 'Нитрати и нитрити, разрешени да се влагат в храни, и техните максимални нива' редовете 'Е 249', 'Е 250', 'Е 251' и 'Е 252' се изменят така:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 249 Калиев нитрит (x) Месни продукти 150 mg/kg  
    Стерилизирани месни 100 mg/kg  
    продукти (Fo > 3,00) (y)    
Е 250 Натриев нитрит (x) Традиционни месни продукти,   175 mg/kg
    приготовлявани чрез потапяне    
    с цел консервиране (1):    
    Wiltshire bacon (1.1);    
    Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca    
    (salgados)    
    Touchino fumado (1.2);    
    и други подобни продукти    
    Wiltshire ham (1.1);   100 mg/kg
    и други подобни продукти    
    Rohschinken, nassgepokelt (1.6);   50 mg/kg
    и други подобни продукти    
    Консервиран език (1.3)    
    Традиционни продукти от   175 mg/kg
    сушено консервирано месо (2):    
    Бекон сушен консервиран (2.1);    
    и други подобни продукти    
    Шунка сушена консервирана (2.1);   100 mg/kg
    Jamon curado, paleta curada,    
    lomo embuchado y cecina (2.2);    
    Presunto, presunto da pa and paio    
    do lombo (2.3)    
    и други подобни продукти    
    Rohschinken, trockengepokelt (2.5);   50 mg/kg
    и други подобни продукти    
    Други традиционни консервира-    
    ни месни продукти (3):    
    Vysocina Selsky salam Turisticky   180 mg/kg
    trvanlivy salam Polican Herkules    
    Lovecky salam Dunajska klobasa    
    Paprikas (3.5);    
    и други подобни продукти    
    Rohschinken, trocken-/nassgepokelt   50 mg/kg
    (3.1);    
    и други подобни продукти    
    Желирано телешко и гърди (3.2)    
Е 251 Калиев нитрат (z) Месни продукти, които не са 150 mg/kg  
E 252 Натриев нитрат (z) преминали термична обработка    
    Традиционни месни продукти, приготовлявани чрез потапяне с цел консервиране (1):    
    Kylmasavustettu poronliha/Kallrokt 300 mg/kg  
    renkott (1.4);    
    Wiltshire bacon и Wiltshire ham   250 mg/kg
    (1.1); Entremeada, entrecosto,    
    chispe, orelheira e cabeca (salgados),    
    Toucinho fumado (1.2);    
    Rohschinken, nassgepokelt (1.6);    
    и други подобни продукти    
    Bacon, Filet de bacon (1.5);   250 mg/kg без доба-
    и други подобни продукти   вяне на Е 249 или Е 250
    Консервиран език (1.3)   10 mg/kg
    Традиционни продукти от   250 mg/kg
    сушено консервирано месо (2):    
    Бекон сушен консервиран и    
    Шунка сушена консервирана (2.1);    
    Jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);    
    Presunto, presunto da pa и paio do lombo (2.3);    
    Rohschinken, trockengepokelt (2.5); и други подобни продукти    
    Jambon sec, jambon sel sec et   250 mg/kg без доба-
    autres pieces maturees sechees   вяне на Е 249 или
    similaires (2.4)   Е 250
    Други традиционни 300 mg/kg (без  
    продукти от консервирано добавяне на Е 249  
    месо (3): или Е 250)  
    Rohwurste (Salami и Kantwurst)    
    (3.3);    
    Rohschinken, trocken-/nassgepokelt   250 mg/kg
    (3.1);    
    и други подобни продукти    
    Salchichon y chorizo 250 mg/kg (без  
    tradicionales de larga curacion добавяне на Е 249  
    (3.4); или Е 250)  
    Saucissons secs (3.6); и други    
    подобни продукти    
    Желирано телешко и гърди (3.2);   10 mg/kg
    Твърди, полутвърди и полу- 150 mg/kg в мля-  
    меки сирена кото за сирене  
      или еквивалентно  
    Аналози на сирена на млечна ниво, ако е доба-  
    основа вено след отстра-  
      няването на суро-  
      ватка и добавяне  
      на вода  
    Осолена в саламура херинга 500 mg/kg  
    и хамсия    
         
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )(x) Когато е етикетиран 'за използване в храни', нитритът може да се продава само в смес с готварска сол или със заместител на готварската сол.(y) Стойността Fo 3 е равна на 3 минути нагряване при 121 °C (намаляване на бактериалното натоварване на 1 милиард спори на всеки 1000 кутии до една спора на хиляда кутии).
(z) Нитратите могат да присъстват в някои месни продукти, преминали термична обработка, в резултат от естественото превръщане на нитритите в нитрати в нискокиселинна среда.
1. Месните продукти се потапят в консервиращ разтвор, съдържащ нитрити и/или нитрати, сол и други съставки. Месните продукти могат да преминат и по-нататъшна обработка, например опушване.
1.1. В месото се инжектира консервиращ разтвор, след което се потапя за консервиране за 3 до 10 дни. Саламурата, в която се потапят месните продукти, освен другото съдържа и микробиологични изходни култури.
1.2. Потапяне с цел консервиране за 3 до 5 дни. Продуктът не преминава през термична обработка и се отличава с висока водна активност.
1.3. Потапяне с цел консервиране за min 4 дни и предварително приготвяне.
1.4. В месото се инжектира консервиращ разтвор, след което се потапя за консервиране. Консервирането продължава между 14 и 21 дни, след което се оставя време за зреене при студено опушване за 4 - 5 седмици.
1.5. Потапяне с цел консервиране за 4 до 5 дни при 5 - 7 °C, след което се оставя за зреене, обикновено 24 - 40 h при 22 °C, евентуално се опушва в течение на 24 h при 20 - 25 °C и се съхранява 3 - 6 седмици при 12 - 14 °C.
1.6. Продължителността на консервирането е в зависимост от формата и теглото на парчетата месо, приблизително 2 дни/kg, след което се оставя време за стабилизиране/зреене.
2. Сухият процес на консервиране включва прилагане на консервиращата смес на сухо, съдържаща нитрити и/или нитрати, сол и други съставки по повърхността на месото, след което се оставя време за стабилизиране/зреене. Месните продукти могат да преминат и по-нататъшна обработка, например опушване.
2.1. Консервиране на сухо, след което се оставят min 4 дни за зреене.
2.2. Консервиране на сухо с период за стабилизиране с продължителност най-малко 10 дни и период за зреене с продължителност над 45 дни.
2.3. Консервиране на сухо в течение на 10 до 15 дни, следвано от период за стабилизиране с продължителност 30 до 45 дни и период на зреене с продължителност най-малко два месеца.
2.4. Консервиране на сухо в течение на 3 дни + 1 ден/kg, следвано от едноседмичен период след осоляване и период на отлежаване/съзряване от 45 дни до 18 месеца.
2.5. Продължителността на консервирането е в зависимост от формата и теглото на парчетата месо, като средната продължителност е приблизително 10 - 14 дни, след което се оставя време за стабилизиране/зреене.
3. Потапяне с цел консервиране и консервиране на сухо, използвани в комбинация или в случаите, в които в съставния продукт е включен нитрит и/или нитрат или когато в продукта преди приготвяне се инжектира консервиращ разтвор. Продуктите могат да преминат и по-нататъшна обработка, например опушване.
3.1. Потапяне с цел консервиране и консервиране на сухо, използвани в комбинация (без инжектиране на консервиращ разтвор). Продължителността на консервирането е в зависимост от формата и теглото на парчетата месо, като средната продължителност е приблизително 14 - 35 дни, след което се оставя време за стабилизиране/зреене.
3.2. Инжектиране на консервиращ разтвор, след което след минимум 2 дни следва варене в кипяща вода за не повече от 3 h.
3.3. Продуктът има период на зреене минимум 4 седмици и съотношение вода/белтъчини под 1,7.
3.4. Период на зреене минимум 30 дни.
3.5. Изсушеният продукт се вари при 70 °C, следва 8 - 12-дневен процес на сушене и опушване. Ферментиралият продукт подлежи на 14 - 30-дневен триетапен ферментационен процес, последван от опушване.
3.6. Сурова ферментирала сушена наденица без добавка на нитрити. Продуктът ферментира при температури в диапазона 18 - 22 °C или по-ниско (10 - 12 °C); следва период за отлежаване/узряване с продължителност минимум 3 седмици. Продуктът има съотношение вода/белтъчини под 1,7.'
5. В раздел Е: 'Други антиоксиданти и техните максимални нива':
а) редовете от 'Е 310' до 'Е 321' и от 'Е 310' до 'Е 320' се изменят така:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 310 Пропил галат Мазнини и масла за професионално 200 (*) (галати, ТБХК и БХА,
    производство на термично обработени индивидуално или в комби-
    храни нация)
Е 311 Октил галат Пържилни масла и мазнини с изключение 100 (*) (БХТ)
    на маслиновото  
Е 312 Додецил галат    
Е 319 Третичен-бутил Свинска мас; рибено масло; говежда, и двете нива са на база съдър-
  хидроквинон (ТБХК) птича и овча мазнина жание на мазнина
Е 320 Бутилхидрокси анизол Смеси за кейкове 200 (галати, ТБХК и БХА
  (БХА) Снаксове на зърнена основа индивидуално или в комби-
    Сухо мляко за разфасовка в монетни нация)
    автомати  
Е 321 Бутилхидрокси толуол Дехидрирани супи и бульони изразени на мазнина
  (БХТ) Сосове  
    Дехидрирано месо  
    Обработени ядки  
    Полуфабрикати за закуски на зърнена  
    основа  
    Подправки 200 (галати и БХА индиви-
      дуално или в комбинация),
      изразени на мазнина
    Сушени картофи 25 (галати, ТБХК и БХА инди-
      видуално или в комбинация)
    Дъвки 400 (галати, ТБХК, БХТ и
    Хранителни добавки съгласно Наредба БХА, индивидуално или в
    № 47 от 2004 г. за изискванията към комбинация)
    хранителните добавки (загл. изм., ДВ,  
    бр. 44 от 2007 г.)  
    Етерични масла 1000 (галати, ТБХК и БХА,
      индивидуално или в комби-
      нация)
    Ароматизанти, различни от етерични масла 100 (*) (галати, индивидуално
      или в комбинация)
      200 (*) (ТБХК и БХА, индиви-
      дуално или в комбинация)
       
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )(*) Когато се използва комбинация от галати, ТБХК, БХА и БХТ, индивидуалните нива трябва да бъдат намалени пропорционално.';б) след редовете 'Е 315' и 'Е 316' се създава ред 'E 586':
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
E 586 4-Хексилрезорцинол Пресни, замразени и дълбоко замразени 2 mg/kg като остатъчни стой-
    ракообразни ности в месото на ракооб-
      разни
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'
§ 12 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Ред 'Е 385' се изменя така:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 385 Калциев динатриев Емулгирани сосове 75 mg/kg
  етилен диамин Консервирани варива, бобови, гъби и 250 mg/kg
  тетра - ацетат артишок  
  (калциев динатриев Консервирани ракообразни и мекотели 75 mg/kg
  ЕДТА) Консервирана риба 75 mg/kg
    Мазнини за мазане (маргарини и комби- 100 mg/kg
    нирани от растителни и/или животински  
    продукти)/(съгласно определениието в  
    Анекс В и С от Регламент (ЕО) № 2991/94),  
    с мастно съдържание 41 % или по-малко  
    Замразени и дълбоко замразени 75 mg/kg
    ракообразни  
    Libamaj, egeszben es tombben 250 mg/kg
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'.2. След ред 'Е 967' се създава ред 'Е 968':
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 968 Еритритол Всички храни, без напитките и тези, кн
    посочени в чл. 9, ал. 3  
    Замразени и дълбоко замразени непрера- кн
    ботени риба, ракообразни, мекотели и  
    главоноги  
    Ликьори кн
      за цел, различна от под-
      слаждане
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'.3. След ред 'Е 1519' се създава ред 'Е 426':
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 426 Соева хемицелулоза Напитки на млечна основа, предназна- 5 g/l
    чени за продажба на дребно  
    Хранителни добавки 1,5 g/l
    Емулгирани сосове 30 g/l
    Предварително опаковани фини печива, 10 g/kg
    предназначени за продажба на дребно  
    Предварително опаковани готови за 10 g/kg
    консумация източни фидета, предназ-  
    начени за продажба на дребно  
    Предварително опакован готов за консу- 10 g/kg
    мация ориз, предназначен за продажба  
    на дребно  
    Предварително опаковани обработени 10 g/kg
    картофени и оризови продукти (включи-  
    телно замразени, дълбоко замразени,  
    охладени и сушени обработени продукти),  
    предназначени за продажба на дребно  
    Дехидратирани, концентрирани, замразени 10 g/kg
    и дълбоко замразени яйчни продукти  
    Желирани бонбони, с изключение на 10 g/kg
    желираните минибонбони  
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'.4. На ред 'Е 468' думите 'Твърди диетични добавки към храни' се заменят с 'Хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (загл. изм., ДВ, бр. 44 от 2007 г.), които се доставят в твърда форма'.
5. На редове от 'Е 338' до 'Е 452' думите 'Добавки към храните' се заменят с 'Хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки'.
6. На ред 'Е 405', ред 'Е 416', редове от 'Е 432' до 'Е 436', редове 'Е 473' и 'Е 474', ред 'Е 475', редове от 'Е 491' до 'Е 495', редове от 'Е 551' до 'Е 559' и на редове от 'Е 901' до 'Е 904' думите 'Добавки към храните' се заменят с 'Хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки'.
7. На ред 'Е 1201' и 'Е 1202' думите 'Диетични добавки към храните под формата на таблети (със или без покритие)' се заменят с 'Хранителни добавки съгласно Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки'.
8. На ред 'Е 405', редове от 'Е 432' до 'Е 436', редове 'Е 473' и 'Е 474', ред 'Е 475', ред 'Е 477', редове 'Е 481' и 'Е 482', редове от 'Е 491' до 'Е 495' думите 'Диетични храни със специално медицинско предназначение' се заменят с 'Диетични храни за специални медицински цели съгласно определението, дадено в Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).'.
9. Редовете от 'Е 1505' до 'Е 1520' се изменят така:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
E 1505 Триетицитрат Ароматизанти 3 g/kg от всички източници в храните, консуми-
      рани или преобразувани в съответствие с указанията на производителя, поотделно или в комбинация. По отношение на напитките, с изключение на крем-ликьорите, максималната концентрация на E 1520 следва да е 1 g/l.
E 1517 Глицерил диацетат    
  (диацетин)    
E 1518 Глицерил триацетат    
  (триацетин)    
E 1520 Пропан-1,2-диол    
  (пропилен гликол)    
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'10. След ред 'Е 426' се създават следните редове:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
E 1204 Пулулан Хранителни добавки съгласно кн
    Наредба № 47 от 2004 г. за  
    изискванията към хранител-  
    ните добавки под формата  
    на капсули и таблети  
    Микробонбони - освежители кн
    на дъха, във формата на  
    лентички  
E 1452 Алуминиев октенил Капсулирани витаминни 35 g/kg в хранителната добавка
  сукцинат нишесте препарати в хранителни добавки  
    съгласно Наредба № 47 от  
    2004 г. за изискванията към  
    хранителните добавки  
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'.
§ 13 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В приложение № 7 към чл. 15, ал. 1 се правят следните допълнения: 1. След редовете от 'Е 420' до 'Е 967' в колона 1 се създава ред 'Е 968'.
2. След редовете от 'Е 420' до 'Е 967' в колона 2 се добавя 'Еритритол'.
§ 14 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) В приложениe № 8 към чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. След ред 'Е 967' се създава ред:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 968 Еритритол
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'2. След ред 'Е 466' се създава ред:
'
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )
Е 462 Етил целулоза
 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 )'3. На редове 'Е 551' и 'Е 552' в колона 3 след думите 'емулгатори и оцветители, не повече от 5 %' се добавят думите: 'За E 551: в E 171 Титаниев двуоксид и E 172 Железни оксиди и хидроксиди (не повече от 90 % спрямо пигмента)'.
 
Допълнителни разпоредби
§ 15 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Навсякъде думите 'главния държавен санитарен инспектор' се заменят с 'главния държавен здравен инспектор'.
§ 16 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Навсякъде думите 'добавки към храната' се заменят с 'хранителни добавки'.
§ 17 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Навсякъде думите 'ароматични продукти' се заменят с 'ароматизанти'.
§ 18 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г., изменяща Директива 95/2/ЕО относно хранителните добавки, различни от оцветители и подсладители и Директива 94/35/ЕО относно подсладителите за употреба в храни.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 19 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Не се разрешава търговията и употребата на храни и добавки в продукти, които не отговарят на изискванията на тази наредба, след 15.08.2008 г.
§ 20 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 15.08.2008 г. и не отговарят на изискванията на тази наредба, могат да се продават до изчерпването им.
§ 21 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Наредбата е съгласувана с министъра на земеделието и продоволствието и министъра на икономиката и енергетиката.
§ 22 Предишни редакцииСвързани документи (Обновен: Други НА изменени в този държавен вестник бр. 70 година 2007 ) Наредбата влиза в сила от 15.02.2008 г.